Na otázku, jak převzít hotový rodinný dům, musíme myslet již při uzavírání smlouvy o dílo. Pokud jsme stavěli dům s kvalitní stavební firmou, nemusíme mít žádné obavy z předání a převzetí stavby. Obvykle se totiž v celém průběhu výstavby objednatel i zhotovitel setkávají na pravidelných kontrolních dnech na stavbě a zhotovitel okamžitě reaguje na veškeré případné připomínky objednatele a závady odstraní. Také účast technického dozoru investora (TDI) v průběhu realizace by nám měla zaručit, že se na konci stavby neobjeví fatální nedostatky a nedodělky, které znemožní přejímku uskutečnit.

Nedostatky by se neměly objevit také díky postupnému přebírání zakrytých konstrukcí v celém průběhu realizace stavby, což je jedna z povinností TDI. Obvykle jsou veškerá ujednání, jak má přejímka proběhnout, řešena ve smlouvě o dílo. Zde je konstatováno, jakým způsobem zhotovitel vyzve objednatele, v jakém časovém předstihu tento akt oznámí – obvykle je výzva zapsána do stavebního deníku.

Co má být ve smlouvě

Uvádíme příklady ze správně sepsaných smluv o dílo (z oddílů týkajících se přejímky). Dílo bude považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle XY této smlouvy nebo později sjednaných dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, tj. bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla, a budou předány doklady nutné k užívání dokončené stavby. Po dokončení díla vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla. Dílo bude předáno na stavbě samé. Z předání díla bude učiněn zápis se soupisem všech vad a nedodělků, s termínem určení jejich odstranění. Objednatel je povinen do pěti dnů od převzetí výzvy zhotovitele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel předá objednateli k přejímce díla doklady o zkouškách a revizích, vyžadovaných k užívání dokončené stavby včetně zaměření skutečného stavu pro vklad do katastru nemovitostí a měření radonu v dokončeném objektu. Rovněž tak zhotovitel předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu včetně výrobků zabudovaných, pevnostních zkoušek betonových konstrukcí, atesty dodávek, záruční listy, návody na obsluhu zařízení atd.

Zhotovitel předá objednateli k přejímce díla 1x dokumentaci se zakreslením změn oproti projektu stavby.

Jiná formulace dílčích odstavců:

10.3 Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu a kvalitě dohodnuté v této smlouvě a nevykazuje žádné vady a nedodělky bránící užívání díla, které byly případně zjištěny na předběžné prohlídce díla dle odst. 10.4.

10.4 Zhotovitel dokončené dílo zprovozní a provede komplexní vyzkoušení za účasti Objednatele. Termín komplexního vyzkoušení bude oboustranně dohodnut. Komplexní vyzkoušení bude považováno za ukončené oboustranně schváleným protokolárním zápisem potvrzujícím splnění projektovaných parametrů.

10.5 Zhotovitel vyzve minimálně 15 dní před předáním díla Objednatele k předběžné prohlídce díla za účasti zástupce Zhotovitele a Objednatele. Tato předběžná prohlídka se bude konat 10 dní před plánovaným předáním díla. Před předběžnou prohlídkou díla zhotovitel provede vlastní kvalitativní kontrolu své provedené práce, sepíše své vady, které do předběžné prohlídky odstraní nebo stanoví závazný termín jejich odstranění. Pokud budou při této prohlídce zjištěny další nedodělky a vady díla, budou tyto uvedeny v zápise z této prohlídky a bude soupis vad zhotovitele o tyto vady doplněn.

10.6 Zhotovitel je povinen odstranit tyto nedodělky a vady díla nejpozději do zahájení přejímky díla.

Přejímací protokol je také velmi důležitý dokument. Na to, jak by měl vypadat, se zaměříme ale příště.

-Ing. Roman Brabec, Dům a zahrada 11/2010-Foto: www.profimedia.cz

Autor: archiv V prosincovém čísle časopisu Dům a zahrada dále najdete:

  • Vše o zateplení: novinky, materiály, technologie, ceny
  • Zelená úsporám: Jak to bude dál?
  • Paneláky naležato? Architekt Rampich o řadové výstavbě
  • Hypotéka na cokoli
  • Sauna, bazén, posilovna
  • Jak vybrat postel, rošt, matraci
  • Kámen v interiéru
  • Nejošklivější dům roku