Záměrem investorů bylo vytvoření nového domova pro aktivní manželský pár se dvěma menšími dětmi. Důležitým požadavkem bylo začlenění domu do krajinného rázu a do okolní zástavby. Stěžejní v tomto projektu je zahrada, která je rozdělena na několik různorodých částí. Díky vodním prvkům v zahradě dům a jeho okolí zvládá vyšší hladinu spodní vody na pozemku, ale i povrchovou vodu stékající z pole nad pozemkem v případě přívalových dešťů. Vodní biotop má schopnost na pozemku udržet vodu, což pomůže při očekávaném nedostatku vody v budoucnu. Vegetace v zahradě a vodní biotop mají pozitivní vliv také na snižování teploty v okolí v období veder a podporují biodiverzitu v území. Stavba je energeticky úsporná, využívá obnovitelné stavební materiály a obnovitelné zdroje energie pro provoz domu. Kromě přímých pozitivních vlivů má řešení i vedlejší pozitivní vlivy na širší okolí i pozitivní celospolečenský dopad, jelikož může sloužit jako dobrý příklad a inspirace pro realizaci obdobných staveb.

Jak to funguje

Celková rozloha pozemku je zhruba 2500 metrů čtverečních, jeho dominantou je zahrada a vodní prvky. Z podmáčeného terénu majitelé vytvořili jezírko v mokřadu, které zadržuje srážkovou vodu, poskytuje útočiště vodním živočichům a hmyzu a díky odpařování vody má pozitivní vliv na okolní mikroklima.

Koupací jezírko majitelé propojili s jezírkem v mokřadu, a vytvořili tak částečně uzavřený okruh. Uspořili tak velké množství vody a zajistili čistotu v koupacím jezírku. K doplňování vody do okruhu slouží užitková voda z vrtané studny v horní části pozemku. Tento zdroj lze využít také k zálivce zahrady v období sucha. Voda ve vrtu nesplňuje parametry pro pitnou vodu, dům je proto napojený na veřejný vodovod.

Pro čištění odpadní vody majitelé používají biologickou čističku se vsakem do prostoru plošného zemního kolektoru tepelného čerpadla. Tam majitelé svádějí i dešťovou vodu. Zvyšuje se tak účinnost tepelného čerpadla, což vede k úspoře energie. Voda z vsaku následně doplňuje vodní biotop.

Rozmanité podmínky v různých částech pozemku lákají mnoho hmyzu, drobných živočichů a ptáků. Díky použitým opatřením výrazně vzrostla druhová pestrost, která má pozitivní vliv na okolní ekosystémy.

Zase ty úřady

Největší výzvou během projektové přípravy byly komplikované podmínky stavebního úřadu a správců sítí z důvodu subjektivních názorů na estetickou kvalitu domu. Proto původní představu vodního hospodaření doplněného o kořenovou čistírnu odpadních vod majitelé neuskutečnili.

Při plánování domu zvažovali majitelé doplňkové stínění západní terasy pomocí pergoly. Z estetických důvodů ji ale nevytvořili. Ke stínění v létě slouží primárně venkovní žaluzie, které jsou funkční, ale omezují pohyb a vizuální kontakt se zahradou. Majitelé prozatím řeší doplňkové stínění pomocí velkého slunečníku. V budoucnu však plánují i stavbu pergoly.Vzhledem k lokalitě výstavby by bylo vhodné předem zvážit použití sítí proti hmyzu. V Domě vody a tónů byly sítě v návrhu zamítnuté a instalované až dodatečně, což bylo komplikované.

S ohledem na celoroční využívání koupacího jezírka je nutné jeho pravidelné čištění od převážně mechanických nečistot (listí, jehličí). S ohledem na množství vzrostlých stromů na pozemku a blízkém okolí s tímto majitelé počítali. Intenzivněji čistit je potřeba na jaře a na podzim.

I když je to údajně poměrně častý jev, autor návrhu vodních prvků ani majitelé nepočítali s tak intenzivním růstem vodních řas v potůčku. Pravděpodobnou příčinou je extrémně zásaditá voda, vyplavování živin z přilehlého pole a opadaného listí a přílišné okysličování vody v kaskádách. Tento nepříjemný jev by do budoucna měly eliminovat vhodné vodní rostliny, které se teprve postupně rozrůstají.

Dále majitelé plánují vysázet rostliny na ploché střeše.

Zdroj: Adapterra Awards