Etický řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví České republiky je soubor pravidel, které se jeho členové rozhodli dobrovolně dodržovat, aby bylo dosaženo vyšší úrovně podnikání a prestiže Svazu. Obsahuje zásady vzájemného jednání mezi členy Svazu i vůči ostatním partnerům ve stavebnictví. Zásady etického chování členů Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Kromě základních a závazných pravidel jednání při podnikání ve stavebnictví, daných zákony a podzákonnými předpisy, členové Svazu hodlají: 1. Dbát na odbornou pověst odvětví stavebnictví a dobré jméno Svazu 2. Dbát na svou odbornou úroveň, udržovat své odborné dovednosti na nejvyšší úrovni a zdržet se všech služeb, pro něž nejsou kompetentní 3. Pro účely reklamy využívat výhradně výsledků své vlastní práce a zdržet se jednání, které by mohlo směřovat k nekalé soutěži 4. Rozvíjet mezi sebou dobré obchodní vztahy s cílem zajistit vedle technického a ekonomického rozvoje svých firem i korektní dodavatelský systém 5. Dodržovat právo na obchodní tajemství svých obchodních partnerů 6. Podporovat pořádání regulérních soutěží nejen o veřejné, ale i soukromé zakázky a při účasti v nich respektovat rovné podmínky pro každého účastníka 7. Dbát toho, aby nebyly úmyslně nebo neúmyslně poškozovány zájmy ostatních členů Svazu, zejména: - Člen Svazu nebude usilovat neetickými prostředky o převzetí zakázky, kterou řádným způsobem získal jiný uchazeč a nemá problémy s jejím plněním - Člen Svazu vědomě nenabídne objednateli dumpingovou cenu za stavební dílo nebo jiný nesplnitelný závazný parametr (realizační lhůtu, garance), zejména s úmyslem přenést finanční ztráty či sankce na své poddodavatele 8. Ve vztazích mezi sebou uznávat formu zajištění závazku prostřednictvím smluvní pokuty 9. Vyvarovat se účelové kritiky jiného podnikatele, případně jeho konkrétní práce, jejímž jediným, nebo hlavním účelem je získat zakázku 10. V případě sporů mezi členy Svazu obrátit se na Stavovský soud Svazu ještě před jeho zveřejněním (je-li to v souladu s povahou sporu) a respektovat pak jeho výrok. Pro kontrolu dodržování ustanovení Etického řádu a řešení sporů na vyžádání členů Svazu se ustanovuje Stavovský soud Svazu. Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví