Už za sedm let budeme muset mít z obnovitelných zdrojů 42,5 % energie. Legislativa, kterou včera přijal Evropský parlament, tak výrazně urychluje všechny procesy, které k dekarbonizaci energetiky měly vést. Zároveň dává za úkol všem členským státům v co největší možné míře urychlit povolovací procesy, nabídne ale také vyšší podporu v tomto procesu.

Zrychlete!

Legislativa zrychlí postupy pro udělování povolení pro nové elektrárny na obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, nebo úpravu stávajících. Vnitrostátním orgánům by nemělo trvat déle než 12 měsíců, než schválí nová zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pokud jsou umístěna v takzvaných „oblastech určených k využívání obnovitelných zdrojů “. Mimo tyto oblasti by proces neměl přesáhnout 24 měsíců.

V odvětví dopravy by zavádění obnovitelných zdrojů mělo vést k 14,5% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, a to využitím většího podílu pokročilých biopaliv a ambicióznější kvóty pro obnovitelná paliva nebiologického původu, jako je vodík.

Legislativa byla přijata 470 hlasy pro, 120 proti a 40 se zdrželo hlasování. Aby mohla vstoupit v platnost, bude ji nyní muset formálně schválit Rada.

Poslanci také zajistili, aby si členské státy stanovily cíl pro nejnovější a nejinovativnější technologie obnovitelné energie ve výši alespoň 5 % nově instalované kapacity obnovitelné energie a také závazný rámec pro přeshraniční energetické projekty. Prosadili přísnější kritéria pro využívání biomasy, aby zajistili, že EU nebude dotovat neudržitelné postupy. Sklizeň biomasy by měla být prováděna způsobem, který zabrání negativním dopadům na kvalitu půdy a biologickou rozmanitost.

Dřevo zůstane bez postihu

Dlouho letěly světem spekulace, že EU chce zakázat topení dřevem, protože vypouští příliš mnoho emisí. Ovšem nakonec biomasa ze dřeva zůstane klasifikována jako obnovitelná energie.

Vedoucí poslanec Evropského parlamentu Markus Pieper (EPP, DE) k nové schválené směrnici řekl: „Obnovitelné zdroje jsme označili za převažující veřejný zájem, zefektivnění jejich schvalovacího procesu. Naše zaměření zahrnuje větrnou energii, fotovoltaiku, vodní energii, geotermální energii a přílivové proudy. Podle zásady „pozitivního ticha“ budou investice do této infrastruktury považovány za schválené bez administrativní zpětné vazby. Nyní naléhavě potřebujeme návrh evropského trhu s elektřinou a okamžitý přechod na vodík.“

Po schválení to musíme schválit

Legislativní revize vychází z balíčku „Fit for 55“, který upravuje stávající legislativu v oblasti klimatu a energetiky tak, aby splnila nový cíl EU snížit emise skleníkových plynů (GHG) o minimálně 55 % do roku 2030 (REDIII). Navrhované cíle byly dále zvýšeny v rámci balíčku REPowerEU, jehož cílem je snížit evropskou závislost na dovozu fosilních paliv z Ruska po jeho agresi na Ukrajině. Tento zákon také přináší nová opatření, jejichž cílem je zkrátit schvalovací řízení pro zavádění obnovitelných zdrojů.

Zdroj: Europarlament