Hrázděné zdivo je typ zdění. Dřevěná nosná trámová konstrukce je vyplněna cihlami, hliněnou maltou omazanými slabými trámky či výjimečně kameny. Výplň je pak omítnuta, trámy však nikoli – vzniká tak typická podoba hrázděného zdiva. V českých zemích není tento způsob stavby zdí příliš častý, nalézáme ho především v západních a severních Čechách v oblastech bývalých Sudet. Zcela běžný je v Německu. Hrázděné stavby historicky vznikaly v období 12. století v oblasti středního Porýní. Nahrazovaly dřívější celodřevěné roubené stavby. Podnětem k jejich vzniku byla úspora dřevěného materiálu.