Jak vyplývá z předchozích částí seriálu, významným předpokladem získání hypotečního úvěru je podmínka disponovat nemovitostí, kterou je možné dát hypoteční bance do zástavy. Ten kdo už odpovídající nemovitost vlastní, nemá z tohoto hlediska celkem žádné problémy. Podobně má-li žadatel o hypoteční úvěr někoho, např. rodiče, nebo známé, kteří jsou ochotni nemovitost, kterou mají, dát za něj bance do zástavy. Co však mají dělat ti, kteří žádnou nemovitostí nedisponují, a chtěli by pomocí hypotečního úvěru si své vlastní bydlení pořídit? Hypoteční banky mají pro takovouto situaci řešení. Tato řešení se od sebe odlišují podle toho, zda klient má zájem získat již existující byt nebo rodinný dům formou jeho koupě anebo zda by mělo jít o získání vlastního bydlení tím, že jej teprve postaví. V případě koupě existující nemovitosti je možné dát hypoteční bance do zástavy tu nemovitost, která je kupována. Ideální a nejjednodušší je situace, kdy už sám prodávající je ochoten nechat zapsat v katastru nemovitostí zástavní právo na prodávanou nemovitost ve prospěch úvěrující banky. Prodávající při tom celkem nemusí nic riskovat:

  • v kupní smlouvě si kupující vyhradí právo, že tato vstupuje v platnost, až po zaplacení dohodnuté částky peněz.,
  • v úvěrové smlouvě se banka zaváže, že v okamžiku, kdy prodávající nebo kupující předloží záznam o vkladu zástavního práva ve prospěch úvěrující banky do katastru nemovitostí, převede dohodnutou sumu úvěru na účet, který si stanoví prodávající.
Určité riziko podstupuje kupující, pokud musí zaplatit ze svého část kupní ceny, která není pokryta hypotečním úvěrem. I zde existují možnosti zabezpečení. Např. uložením svého podílu u notáře, u zprostředkující realitní kanceláře nebo u úvěrující banky s tím, že jakmile bude operace úspěšně dokončena, peníze budou, souběžně s penězi z hypotečního úvěru, prodávajícímu vyplaceny. (V tak krátkém prostoru není možné popsat všechny varianty. Každá banka nebo každá solidní realitní kancelář je s to oběma účastníkům převodu nemovitosti poradit.) Složitější je situace, když jde o výstavbu nového rodinného domu nebo bytového domu. Nemá-li stavebník jinou nemovitost, může mu úvěrující banka nabídnout možnost využít toho, co zákon o hypotečním úvěru říká. Totiž tu skutečnost, že za hypoteční úvěr lze ručit i nemovitostí rozestavěnou. To ale předpokládá, že stavebník má alespoň tolik vlastních finančních prostředků, že za ně může zakoupit stavební pozemek a vyhnat stavbu do takové výše, která dovolí a) její zapsání do katastru nemovitostí jakožto stavbu rozestavěnou b) její dokončení pomocí hypotečního úvěru. Pokud jde o první podmínku, stavbu lze zapsat do katastru nemovitostí jako rozestavěnou stavbu, je-li postaveno alespoň první nadzemní podlaží a je z něho patrno k jakému účelu bude stavba sloužit. Odborněji řečeno: musí být patrné stavebnětechnické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží. (U rozestavěného bytu jsou podmínky složitější, vyžaduje se, aby byly dokončeny obvodové stěny a byt byl zastřešen. Protože však při výstavbě bytu jde většinou o nástavbu nebo vestavbu do již existující nemovitosti, lze za úvěr ručit onou již existující nemovitostí. Speciální případ, kdy nemovitost, ve které se nový byt staví není ve vlastnictví stavebníka, lze řešit podobnými postupy jako u rozestavěného rodinného nebo bytového domu.) Druhá podmínka je spojena s ustanovením zákona, že výše hypotečního úvěru nesmí překročit určitý podíl z ceny stavby. (Výše úvěru se v tomto případě sjednává podle tzv. budoucí ceny obvyklé). V případě České republiky je to oněch již dříve zmiňovaných 70 %.1 Z toho plyne, že stavebník musí ze svého vložit do stavby minimálně 30 %. Úvěr je stavebníkovi uvolňován postupně, tak jak stavba roste a nabývá na hodnotě. Banka při tom většinou dává pozor na to, aby podíl úvěru se držel v dohodnutém poměru k rostoucí hodnotě rozestavěné stavby. Ing. František Pavelka
1 Některé hypoteční banky nabízejí i vyšší než zákonem stanovený podíl hypotečního úvěru na hodnotě úvěrovaného objektu. Jsou to zejména ty, které nefinancují hypoteční úvěry z hypotečních zástavních listů. V takovýchto případech však, protože jdou do vyššího rizika, požadují obvykle ještě další zajištění. Např. ručitele, nebo tzv. blanko (tj. nevyplněnou) směnku. Pohledávka ze směnky se pak vztahuje na veškerý majetek dlužníka a spoludlužníků.