Ideální stavbou budoucnosti se stává jakási samostatně žijící „bytost“, která se přizpůsobuje okolnímu prostředí tak, aby byla po celou dobu svého života energeticky soběstačná. Na konci její životnosti se pak část konstrukcí a materiálů použije pro realizaci další stavby. Část se využije pro výrobu energie a zbytek se rozpadne na humus. Takovouto stavbu lze realizovat pouze z obnovitelných a recyklovatelných surovin a materiálů, které se bez použití další energie beze zbytku samy rozloží, aniž by jakýmkoliv způsobem poškozovaly životní prostředí. Mezi takovéto suroviny a materiály bezesporu patří především dřevo. V průmyslově vyspělých zemích s rozvinutým tržním hospodářstvím a s velmi náročným spotřebitelem se podíl dřevostaveb stále zvyšuje, a to jak v bytové, tak i v občanské výstavbě. Na všech renomovaných stavebních veletrzích stále narůstá nabídka konstrukcí a staveb na bázi dřeva, spolu s nabídkou obnovitelných a recyklovatelných surovin pro tepelné izolace staveb, jako jsou tepelně izolační desky ze lnu, technického konopí, vlny a samozřejmě i z dřevního vlákna. Objevují se zde i domovní systémy na spalování pelet z energetických plodin, vhodné právě pro nízkoenergetické stavby rodinných domů. Ve vyspělých zemích Evropy a světa se také stále více prosazuje záměr realizovat v praxi ekologické posuzování podle metodiky hodnocení životního cyklu staveb (Life Cykle Assessiment - LCA), jež zohledňuje náklady na stavbu po celou dobu její životnosti, tj. náklady na její pořízení, provoz i likvidaci. Některé pohledy na posuzování lidské činnosti jdou ještě dál. Zabývají se i hodnocením vlivu činností na životní prostředí (Environmental Impact Assessiment - EIA) a představují účinný preventivní systém, který vychází z prognóz očekávaných vlivů plánovaných projektů a politických zájmů na životní prostředí. Zkusme se na závěr trochu zamyslet nad tím, z jakých materiálů a jakými technologiemi se asi tak bude moci stavět za 50, 100 nebo 200 let. A jak se bude zabezpečovat v těchto stavbách příjemné mikroklima a ohřev vody i v nepříznivých ročních obdobích. Neplatí právě zde ono staré osvědčené tvrzení, že neexistují nevhodné stavební materiály, ale existuje pouze jejich nevhodné použití? -ag-