Ve dnech 17. – 20. ledna 2005 bude malebné podhorské městečko Frýdlant nad Ostravicí dějištěm již XII. ročníku mezinárodní topenářské výstavy Infotherma 2005. Tato největší specializovaná topenářská výstava v České a Slovenské republice je úzce zaměřena na ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů.

Výstava Infotherma se koná pod záštitou ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zemědělství a České energetické agentury. Každoročně má o ni zájem více vystavovatelů, než kolik mohou pojmout prostory frýdlantského výstaviště. Organizátorům výstavy, frýdecko-místecké agentuře Inforpres, to umožňuje vybírat špičkové firmy s exponáty, které bezezbytku odpovídají nomenklatuře výstavy a zaměření toho kterého ročníku.

Infotherma 2005 je speciálně zaměřena na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Vzhledem k trvalému zvyšování cen ušlechtilých paliv dostaly přednost firmy, které nabízejí technické novinky otopných systémů s nízkou spotřebou paliv a vystavovatelé, kteří se zabývají úsporami energie, jako je například měření a regulace, zateplování objektů, využívání odpadního tepla apod.

Další podstatnou část výstavy představují firmy zabývající se získáváním energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy, rekuperátory, využívání biomasy apod.

Každoroční součástí výstavy je rozsáhlý odborný doprovodný program věnovaný technickým novinkám, úsporám energie, využívání biomasy a dalších obnovitelných zdrojů energií. Návštěvníci výstavy mají možnost bezplatně získat informace v integrovaném poradenském středisku jednotlivých ministerstev, České energetické agentury, vysokých škol a dalších odborníků. Odborný doprovodný program – výstaviště, motel Panorama Semináře Pondělí 17. ledna 2005 10:00 - Nové trendy ve využití obnovitelných zdrojů energie - Struktura a ekonomika jednotlivých obnovitelných zdrojů energie - Tepelná čerpadla, biomasa, solární energie, větrná energie, vodní energie - Obnovitelné zdroje energie v energetické koncepci MSK - Význam biomasy v obnovitelných zdrojích energie - Spalování biomasy - Nejnovější trendy využívání obnovitelných zdrojů energie Odborný garant: VŠB-TU Ostrava 12:30 - Financování energeticky úsporných projektů třetí stranou (projekty PPP, EPC, EC) 13:30 - Představení vzorových projektů realizovaných formou energetických služeb se zárukou 14:00 - Možnosti spolufinancování energeticky úsporných projektů z fondů a programů EU

Inteligentní energie - Evropa 2003-2006 (EIE) Operační program průmyslu a podnikání (OPPP) Operační program infrastruktura (OPI)

15:00 - Představení vybraných připravovaných projektů Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR Praha, Hospodářská komora ČR Praha, Česká energetická agentura Praha, Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR Praha, Asociace montážních firem technických zařízení Praha Úterý 18. ledna 2005 9:30 - Progresivní technologie vytápění objektů - spalování hnědého uhlí, případně směsného paliva (hnědé uhlí + biomasa) v moderních energetických zařízeních - Obchodní strategie a vývoj těžeb a kvalitativních znaků uhlí na dolech SD, a. s. - Projektování kotelen a topných soustav - Automatické hnědouhelné kotle o výkonech 24 - 600 kW, kotle na fluidní spalování - Vytápění automatickými kotli na hnědé uhlí, zkušenosti s montáží, provozem a údržbou - Komplexní řešení rekonstrukce energetických zdrojů tepla o výkonu 0,5-5 MW - Legislativa související s provozováním stacionárních energetických zařízení - zákon o ochraně ovzduší - Možnosti financování uhelných automatických kotlů malých a středních výkonů Odborný garant: Severočeské doly, a. s., Chomutov 12:00 - Možnosti použití kontrolovaného větrání s rekuperací tepla v rodinných domech Odborný garant: TZB-INFO 13:00 - Nové technologické systémy spalování dřeva a biomasy Odborný garant: Hamont-Contracting and trading Sedliště 14:00 - Nejvhodnější energetické plodiny, jejich pěstování a zpracování na pelety a brikety Odborný garant: CZBiom - České sdružení pro biomasu Praha, Beskyd Agro, a. s., Palkovice 15:00 - Použití technických izolací pro malé a střední objekty Odborný garant: Rockwool, a. s., Praha Středa 19. ledna 2005 9:30 - Směrnice 2002/91/EU o energetické účinnosti v budovách a její dopad do české legislativy 10:30 - Nízkoenergetická výstavba - konstrukční řešení, stavební materiály, zateplování 11:00 - Rekonstrukce a regenerace obytných objektů a občanské vybavenosti Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, Česká energetická agentura Praha, Státní energetická inspekce Praha, ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava, Fa Sedláček Zlín 12:00 - Využití alternativních zdrojů (sluneční energie, spalování dřevní hmoty a biomasy) - Úspory energií a financí přes akumulaci tepla - Měření a regulace Odborný garant: Fa Rolf Prostřední Bečva, Fa Unego Samotížky 14:30 - Tepelná čerpadla typu vzduch – voda Odborný garant: TC Mach Moravský Krumlov 15:00 - Novinky v oblasti solární techniky - Možnosti využití solární techniky v bytové výstavbě a stavbách občanské vybavenosti Odborný garant: Fa MMM- Solar Ostrava Čtvrtek 20. ledna 2005 Pracovní seminář pro pracovníky státní správy, starosty a správce majetku měst a obcí 9:30 - Směrnice EU v oblasti energetiky a životního prostředí a jejich dopad do české legislativy 10:30 - Realizace výstupu Územní energetické koncepce a koncepce snižování emisí a imisí Moravskoslezského kraje 11:00 - Možnosti financování energeticky úsporných projektů - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů pro rok 2005 - Financování třetí stranou (energetické služby se zárukou) - Prototypový uhlíkový fond (PCF) - Operační program průmyslu a podnikání (OPPP) - Operační program infrastruktura (OPI) - Inteligentní energie - Evropa 2003-2006 (EIE) - Spolupráce při vyhledávání a přípravě projektů - poradenství pro veřejnost 12:00 - Příklady úspěšných projektů zásobování měst a obcí energií a zvyšování účinnosti užití energie v městských a obecních objektech Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha, Česká energetická agentura Praha, Státní energetická inspekce Praha 13:00 - Počítačové programy pro správu majetků a řízení bytových družstev, realitních kanceláří, výrobců tepla, obecní a městské úřady, státní správu a správce nemovitostí Odborný garant: Chastia, a. s., Nejdek Odborný doprovodný program je pro návštěvníky výstavy zdarma a zájemci si mohou přednostně zajistit účast přihláškou. Bližší informace na www.infotherma.cz