V roce 2003 vstoupil v platnost zákon o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování, známý jako zákon o integrované prevenci. Tento zákon má za cíl mimo jiné zřídit integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ). Do 15. 2. 2005 budou jednotliví znečišťovatelé muset nahlásit stav emisí za rok 2004. IRZ je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, spravovaný jako součást tzv. Jednotného informačního systému o životním prostředí. Je to vlastně databáze údajů o vybraných látkách, jejich přenosech a emisích. Důvodem k její tvorbě byla potřeba státu získávat relevantní a věrohodná data o znečištění životního prostředí, vytvořit veřejně přístupný informační systém o životním prostředí České republiky a také databázi obsahující informace vhodné pro environmentální řízení, a to jak pro orgány státní správy při vytváření politiky životního prostředí, tak pro průmyslové podniky při zvyšování ekologické účinnosti. Data z IRZ budou využita pro hlášení České republiky do Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER), jako nástroj ke zvyšování a k informování veřejnosti o emisích z jednotlivých zdrojů. Veřejnosti umožní také srovnávat emise z různých zdrojů v různých lokalitách. IRZ také jednotlivým zařízením umožní srovnávat své environmentální chování s chováním jiných podniků uskutečňujících podobné průmyslové činnosti a tím usnadní provádění environmentálního řízení nejen těmto podnikům, ale i průmyslu obecně. Hlavní otázky spojené s IRZ K jakému datu se údaje do IRZ ohlašují? Datum splnění ohlašovací povinnosti do IRZ bylo stanoveno na 15. 2. Hlásí se údaje za předchozí rok a prvním ohlašovacím rokem bude rok 2004. První ohlašovací povinnost je tedy třeba splnit do 15. 2. 2005. V určitých případech může Ministerstvo životního prostředí ČR na žádost uživatele registrované látky lhůtu prodloužit, nejdéle však o 60 dní. Problematika IRZ souvisí s provozem zařízení ovlivňujících: a) ochranu ovzduší, b) ochranu povrchových a podzemních vod, c) ochranu půdy a lesa, d) hospodaření s odpady, e) prevenci závažných havárií a postup při havárii. Povinnost ohlašovat údaje do IRZ, týkající se řádově stovek firem, vznikne v případě, že právnická nebo fyzická osoba provozuje technickou či technologickou jednotku, v níž je zpracovávána nebo produkována látka evidovaná v integrovaném registru znečišťování. Jedná se o 72 látek podle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrovaném registru znečišťování, který se postupně rozšíří na 88 látek. Povinnost ohlašovat do IRZ vznikne v případě, že množství ohlašované látky bude rovné nebo vyšší než stanovený hmotnostní, respektive tzv. ohlašovací práh. Další informace: http://www.irz.cz Kontakty na centrální ohlašovnu Ministerstvo životního prostředí Centrální ohlašovna Vršovická 65 100 10 Praha 10 - Vršovice Pro vyřizování urgentních záležitostí slouží služba Hotline, která je provozována na přímé telefonní lince 271 742 304 v pracovní dny v 9-12 a 13-15 hodin. Registrace ohlašovatelů do IRZ Na adrese http://www.env.cz/co je možné registrovat ohlašovatele do IRZ. Registrace se řídí postupem, který je součástí manuálu pro ohlašování do CO (doc, pdf): podrobnosti naleznete zde. Na základě podkladů o.p.s. Seven a Integrovaného registru znečišťování.