Ačkoliv neexistuje oficiální formulář pro ohlášení a žádost o změnu stavby před jejím dokončením, najdete na internetu spoustu vzorů, z nichž můžete vycházet. Takový formulář si můžete vytvořit také sami.

Právní náležitosti změny stavby

Žádost a její vyřízení se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. O pomoc se žádostí můžete poprosit projektanta, advokáta, ale i samotný úřad.

Lhůty pro změnu stavby

  • 30 dnů – vydání souhlasu s ohlášenou změnou stavby před dokončením.
  • 30 až 60 dnů – vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

Pokud bude rozhodování trvat déle než 60 dnů, můžete u nadřízeného krajského úřadu nebo magistrátu požádat o opatření proti nečinnosti. Tyto orgány mohou úřad a jeho nečinnost "popostrčit".

Kam žádost doručit?

Písemnou žádost musíte doručit osobně na podatelnu příslušného stavebního úřadu, případně poštou. K tomu lze využít také datovou schránku daného úřadu. Podání žádosti je zpoplatněno příslušným poplatkem.

Co musí obsahovat žádost o změnu stavby?

  • identifikaci žadatele (stavebníka),
  • informaci, co je předmětem žádosti,
  • označení známých účastníků řízení (sousedé),
  • vymezení změn stavby,
  • porovnání změny stavby s původní podobou stavby podle povolení a schválené projektové dokumentace,
  • projektovou dokumentaci změny stavby, kterou lze nahradit kopií ověřené projektové dokumentace, do níž projektant vyznačí navrhované změny – pasport stavby.

Svou roli zde hraje také fakt, zda se změna stavby týká stavby, která byla ohlášena či povolena. Dále pak, zda jí mohou být dotčeni účastníci řízení. Důležitý je i rozsah změn stavby.

Co dělat, když úřad změnu stavby nepovolí?

Pokud stavební úřad změnu stavby nepovolí, můžete podat proti rozhodnutí odvolání k nadřízenému krajskému úřadu nebo magistrátu. Následně pak žalobu ke správnímu soudu. Nadřízený orgán může vše přezkoumat také v přezkumném řízení. Pokud nevyhoví ani příslušné úřady, můžete se obrátit na ombudsmana.

Vzorový formulář si můžete stáhnout ZDE.

Zdroj: strakonice.eu, skrblik.cz, bydletsnadno.cz