Monolitický strop nabízí u složitějších staveb komfortní statické řešení z hlediska volby třídy betonu a jeho vyztužení, a tím vytvoření dostatečně tuhé a bezpečné konstrukce. Hmota monolitického stropu řeší vzduchovou neprůzvučnost, je právě pro tento parametr výhodná, stejně jako akustické příčky s vyšší hmotností, které zvuk pohlcují. Máte ale správnou připomínku ohledně kročejové neprůzvučnosti stropní monolitické konstrukce, kterou daná konstrukce nesplňuje a je ji potřeba vhodným návrhem vyřešit. Jedná se o hluk způsobený chůzí, pádem těles atd.

Nejobvyklejší řešení je použití skladby plovoucí podlahy, která se skládá z tuhé a těžké roznášecí desky (např. cementový potěr nebo anhydrit), která je uložena na kročejové izolaci z minerálních nebo skelných vláken, popřípadě podlahového polystyrenu. Tloušťku izolace by měl navrhnout projektant i s ohledem na plánované rozvody instalací v podlaze tak, aby v žádném případě nebyla minimální tloušťka izolantu těmito rozvody přerušena. Dalším velmi důležitým opatřením je důsledné odizolování podlahové desky od svislých konstrukcí minimálním svislým páskem tloušťky 10 mm s tím, že při provádění potěrů musíme pečlivě dbát na to, aby potěr nezatekl a nespojil se se svislými konstrukcemi. Jen kvalitní provedení nám zaručí, že se neobjeví žádný negativní zvukový přenos.

Osvědčilo se používat dvě vrstvy tenčí kročejové izolace pro vzájemné překrývání spár. Před betonáží se provádí překrytí izolantu Pe fólií jako další ochrana proti nevhodnému zatečení potěru, fólii nepoužíváme v případě podlahového vytápění, kdy je třeba naopak zalití topných trubek potěrem, ale systémové desky podlahového vytápění jsou vždy podloženy právě kročejovou izolací, takže máme opět dvě, navzájem se překrývající vrstvy. Nejvíce pozornosti je třeba věnovat zmíněným rozvodům instalací právě s ohledem na nebezpečí přerušení kročejové izolace nebo nevhodné zatečení potěru.

V návrhu projektanta je třeba detailně vyřešit styk podlahoviny, která se realizuje na podlahový potěr, a svislé konstrukce. V případě různých dřevěných podlah, PVC není problematické obvodovou lištou zakrýt svislé oddilatování potěru, u dlažeb je to trochu složitější, dlažba se nesmí dotýkat stěn, ale zároveň soklík, lepený na stěnu se musí např. pomocí silikonu pružně s dlažbou vytmelit. Je to náročné na provedení a zde může docházet ke znehodnocení funkčnosti celé podlahy.

Schodišťová monolitická konstrukce se standardně v rodinných domech z hlediska akustického obvykle neřeší, ale pokud je to váš požadavek, projektant navrhne pružné uložení schodišťových ramen a podest. Zde bych se pak přikláněl použít prefabrikovaný výrobek, který např. pružně uložíme na Sylomer (výrobek na bázi polyuretanu), pro podesty můžeme využít nabízené tlumicí podestové bloky BRONZE a podobně.

Článek jste mohli najít i v časopisu Dům&Zahrada, odpovídal Ing. Roman Brabec