Hypoteční úvěr je vlastně smluvní záležitost mezi hypoteční bankou a klientem (dlužníkem). Hypoteční banka jako budoucí hypoteční i zástavní věřitel musí prokázat vůli i schopnost úvěr poskytnout. Klient jako budoucí hypoteční i zástavní dlužník zase na oplátku musí prokázat schopnost hypoteční úvěr přijmout, využít ho v souladu s údaji a dokladu v žádosti a hlavně je samozřejmě splácet. Jednání z hypoteční bankou pak probíhá v několika fázích:  před podpisem úvěrové smlouvy  při podpisu úvěrové smlouvy  mezi podpisem úvěrové smlouvy a dobou čerpání hypotečního úvěru  po dočerpání hypotečního úvěru  v době splácení hypotečního úvěru  při konečném splacení hypotečního úvěru V každé fázi je postavení úvěrující a žadatele o úvěr jiné. Lze říci že při první a druhé fázi je v nevýhodném postavení žadatel, neboť se v tento moment hypoteční banka rozhoduje, zda prostředky žadateli o úvěr poskytnou či nikoli. V tomto období hypoteční banka též určuje pravidla a podmínky, které budoucí klient bude povinen plnit. Po podpisu úvěrové smlouvy se již žadatel dostává do výhodnější pozice, protože podpisem smlouvy na sebe bere určité povinnosti i banka. Musí tedy minimálně poskytnout slíbený hypoteční úvěr za dohodnutých podmínek. Dalo by se říci, že nejsilnější pozice je pro klienta v době po dočerpání úvěru v době, kdy začíná splácet to co si vypůjčil. Zde však hrozí v případě nesplnění závazků a povinností vůči hypoteční bance hrozba možného prodeje nemovitosti, která byla dána do zástavby jako záruka za hypoteční úvěr. Ještě před podpisem první smlouvy se dostaneme k žádosti o hypoteční úvěr. Při žádosti o hypoteční úvěr musí žadatel prokázat, že splňuje všechny body nutné pro získání úvěru. Musí doložit, že je schopen úvěr splácet, musí doložit výši investičního záměru a to, že je schopen nabídnout do zástavy odpovídající nemovitost. Požadavky na prokázání schopnosti splácení se od sebe samozřejmě liší podle druhu záměru, zda jde o úvěr na podnikatelské nebo nepodnikatelské, podle toho zda je žadatel fyzickou či právnickou osobou. Při žádosti nepodnikatelského charakteru o hypoteční úvěr lze do osobních příjmů fyzické osoby započítat veškeré příjmy, které slouží k úhradě nákladů a výdajů spojených s chodem rodiny budoucího hypotečního dlužníka. Banka má však právo si určit, že třeba některé příjmy pro zajištění platební schopnosti nebude brát na zřetel. Týká se to především nezaručených a nepravidelných příjmů. Každá hypoteční banka samozřejmě vždy vyžaduje oficiální doklad o výši příjmů, které jsou uváděny jako použitelné pro splácení hypotečního úvěru. Příjmy a jejich výše se dají nejlépe prokazovat daňovým přiznáním, tento způsob je nejméně sporný. Ne však všichni žadatelé daňové přiznání vyplňují a někdy se ani v něm všechny příjmy nemusí uvádět. Proto je též možné použít i dílčích dokladů. Liší se i podle toho odkud tyto příjmy do rodiny přicházejí.Jde-li o příjmy, které plynou pouze ze zaměstnání postačí jako doklad potvrzení účetní výkazy, nejlépe ověřené, u příjmů z pronájmu to jsou nájemní smlouvy. Banka samozřejmě počítá pouze s čistými příjmy, to znamená, že nebere na mysli údaj o nájemném, uvedený v nájemní smlouvě. Určité problémy sebou přinášejí příjmy ze zahraničí, které se obvykle špatně skládají. Pokud takový žadatel nemá daňové přiznání, měl by do banky dodat doklady o svých příjmech v zahraničí a nechat je přeložit soudním znalcem a je také vhodné ho nechat tzv. superlegalizovat na konzulátu příslušné země. Takto ověřený dokument již vzbuzuje jakousi věrohodnost. Hypoteční banky si samozřejmě veškeré údaje o výši příjmů samy ověřují, proto je lépe se vyvarovat případným úpravám výše příjmů, neboť tyto snahy by se mohly krutě nevyplatit zájemcům o hypoteční úvěr a dokonce by se mohlo jednat o trestný čin úvěrového podvodu. O hypoteční úvěry podnikatelského charakteru mohou žádat jak právnické osoby, tak i fyzické - podnikatelé. Pokud jde o prokazování příjmů u úvěrů podnikatelského charakteru, je vedle daňového přiznání zapotřebí ještě doložit příjmy a jejich vývoj účetními výkazy za minulost a podnikatelským záměrem pro budoucnost. Jiné požadavky na prokazování platební schopnosti klienta platí pro obec nebo jiný orgán státní samosprávy, v tomto případě požadují hypoteční banky rozpočty obcí a výkazy o jejich plnění. Protože hypoteční úvěr, podnikatelského charakteru je vlastně investičním úvěrem na nemovitosti určené k podnikání, tak sebou nese větší rizika než úvěry nepodnikatelského charakteru. Zkušený a kvalifikovaný pracovník hypoteční banky by však z účetních výkazů za minulost měl odhadnout dosavadní úspěšnost podnikatele a jeho finanční vývoj do budoucna. Do budoucna pak lze z podnikatelských záměrů vyhodnotit možnou úspěšnost investičních a podnikatelských aktivit, a tím i potřebnou jistotu a pravděpodobnost, že hypoteční úvěr poskytnutý podnikateli bude splacen. Požadavky na účetní výkazy z hlediska hypotečních bank je možné rozlišit tři základní situace - nejedná se o účetní jednotku, a proto nevzniká povinnost vést účetní evidenci - podnikatel vede pouze jednoduché účetnictví - podnikatel vede účetnictví podvojné První situace se týká především těch aktivit, kdy dochází k uplatňování výdajů tzv. paušálem. To je situace, kdy poplatník daně z příjmů fyzických prokazatelných položek, ale procentem ze svého příjmu. v tomto případě se hypoteční bance předkládají místo účetních výkazů daňová přiznání a popřípadě i chronologická evidence příjmů. Druhá situace nastává pokud si podnikatel vede jednoduché účetnictví . V tomto případě hypoteční banka bude minimálně požadovat výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů a tok peněžní hotovosti (cash flow). Pokud si však podnikatel vede podvojné účetnictví, nastává třetí situace, kdy hypoteční banka minimálně požaduje rozvahu (bilance aktiv a pasiv), výsledovku (výkaz zisků a ztrát) a peněžní hotovosti (cash flow). První z dokumentů informuje o obou případech o stavu majetku a závazků žadatele o hypoteční úvěr, druhý o efektu běžného hospodaření a třetí o vývoji platební situace.