Je každá půda vhodná pro to, abychom z ní vytvořili prostor pro bydlení? Velmi důležitá je výška místnosti v podkroví. Prostor pod střechou by neměl být nižší než 2,3 m. Místnosti se šikmými stropy v podkroví musí mít minimální světlou výšku 2,3 m, a to nejméně nad polovinou podlahové plochy místnosti. Do užitné plochy v podkroví se dle ČSN započítává pouze plocha, nad kterou je světlá výška nejméně 1,3 m.

U obytného podkroví je důležitá i výška nadezdívky. Její přístavbou je možné zvětšit výšku a zároveň plochu podkroví. Výška reálně využitelné nadezdívky je přibližně 0,8 m, optimální výška nadezdívky je cca 1,25 m. Díky tomu vznikne pohodlný prostor, ve kterém lze snadno umístit střešní okno, nábytek apod. Nadezdívka přenáší zatížení střechy na strop obvodové stěny nižších podlaží. Měla by být ukončena železobetonovým obvodovým věncem spojeným pomocí železobetonových sloupků s obvodovým věncem posledního podlaží domu.

Na co je třeba myslet při výběru vhodné izolace pro zateplení střechy?

Rozhodujícím faktorem je správná volba systému střechy a výběr vhodné tepelné izolace, která následně ovlivní energetickou náročnost domu. Úkolem izolačních materiálů je minimalizovat tepelné ztráty. Jedním z nejdůležitějších kritérií výběru izolací jsou tedy tepelněizolační vlastnosti, které charakterizuje součinitel tepelné vodivosti λ (lambda). Na první pohled zanedbatelný rozdíl v lambdě ve výši 0,001 znamená rozdíl několika milimetrů tloušťky izolace v zateplené konstrukci. Samotný součinitel lambda nevypovídá o izolačních vlastnostech celé konstrukce, ale vlastnostech izolačního materiálu. Tepelněizolační vlastnosti celé konstrukce, tedy všech vrstev střechy včetně tloušťky tepelné izolace, charakterizuje součinitel prostupu tepla.

Pokud hledáte izolační materiál pro šikmou střechu, který splní vaše očekávání z hlediska tepelněizolačních nebo akustických vlastností, zvolte produkty z minerální vlny. Kvalitní izolace z kamenné vlny nabízí společnost ROCKWOOL. K dispozici jsou izolace v deskách nebo rolích, které spolehlivě zateplí střechu a ušetří náklady na vytápění. Vytvoří zároveň příjemné klidné prostředí pro bydlení.

Tepelná izolace z kamenné vlny

Pro izolaci obytného podkroví doporučujeme kamennou vlnu. Proč právě kamennou? Jedná se o výrobek vyráběný z přírodních surovin jako čedič, gabro nebo bazalt. Díky tomu jsou izolace z kamenné vlny plně recyklovatelné, a podílí se tak na snižování dopadu výrobního procesu na životní prostředí.

Kamenná vlna má mnoho předností:

 • Výborně tepelně izoluje díky nízké hodnotě součinitele teplené vodivosti (lambda).
 • Je nehořlavá. Má nejvyšší třídu reakce na oheň A1, nezpůsobuje vznik hořících kapek ani částic. Výborně odolává vysokým teplotám požáru.
 • Je s oblibou používaná rovněž v protipožárních konstrukcích. Zvyšuje požární odolnost např. sádrokartonových příček a podhledů.
 • Montáž kamenné vlny je velmi snadná díky její pružnosti a vyšší objemové hmotnosti. Vlna mezi krokvemi vyplní celý prostor, nesesedá, nevznikají tak spáry, tedy tepelné ani akustické mosty. Vyšší objemová hmotnost vláken kamenné vlny znamená, že izolace v konstrukci drží tvar a neprověšuje se. Není tedy nutné dodatečné uchycení izolace např. provedením strunkování.
 • Produkty z kamenné vlny pro zateplení šikmé střechy jsou ideální izolací za skvělou cenu v poměru k tepelněizolačním vlastnostem produktu a množství vláken kamenné vlny, které izolace obsahuje.
 • Kamenná vlna je rozměrově stálá, nemění své vlastnosti či rozměry ani vlivem extrémních atmosférických podmínek. Nevznikají žádné dilatace mezi deskami ani v důsledku celoročních změn klimatu. Své vlastnosti zachovává po desítky let.
 • Je paropropustná - zajistí zdravé mikroklima v místnostech a snižuje riziko vzniku rozvoje plísní a hub.
 • Skvěle pohlcuje zvuky. Je proto vhodná i pod střešní plechové krytiny, kdy tlumí bubnování deště o krytinu. Zajistí tak příjemné a klidné prostředí uvnitř domu.

Izolace vrstva za vrstvou 

Pro zajištěné dlouhé životnosti šikmé střechy je nutné vybrat vhodnou skladbu střešního pláště, dodržet všechny zásady provedení střechy, použít kvalitní materiály a dodržet technologické postupy při realizaci zateplení. Konstrukce šikmé střechy nad obytným podkrovím může být různá. Střechy mohou být jednoplášťové, dvouplášťové nebo víceplášťové. Nejčastěji jsou realizované dvouplášťové střechy s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací. Šikmé střechy můžeme rozdělit i podle umístění izolace v konstrukci, např. na střechy s izolací mezi a pod krokvemi nebo na střechy zateplené s izolací vloženou nad krokvemi.

Zateplení šikmé dvouplášťové střechy s vložením izolace mezi a pod krokvemi

U dvouplášťové střechy je větraná mezera mezi střešní krytinou a pojistnou hydroizolací, která vede od okapu až k hřebeni. V této konstrukci střechy se používá kontaktní difúzní fólie, která zamezí zatečení dešťové vody do izolace a zároveň umožní odvod par z konstrukce střechy. Prostor pod střešní krytinou musí být dostatečně odvětráván. Dochází k vysychání krytiny a konstrukce pod krytinou a zároveň jsou odváděné vodní páry z konstrukce střechy. Další podmínkou správného fungování střechy je zabudování dostatečné tloušťky kvalitní izolace, např. z kamenné vlny ROCKWOOL pro šikmé střechy a vzduchotěsné provedení parozábrany.

střecha Autor: Rockwool Autor: Rockwool

 • 1) Střešní krytina na latích
 • 2) Kontralatě podél krokví se vzduchovou mezerou nad pojistnou difúzní fólií
 • 3) Pojistná kontaktní hydroizolace – difúzně otevřená (fólie s nízkou hodnotou difúzního odporu ekvivalentní difúzní tloušťkou, rd < 0,30 m
 • 4) Kamenná vlna ROCKWOOL vložená ve 2 vrstvách: mezi krokvemi a mezi dřevěným roštem
 • 5) Parozábrana
 • 6) Vzduchová mezera
 • 7) Sádrokarton

Jak postupovat při zateplení šikmé střechy s izolací mezi a pod krokvemi?

 • Montážní práce začneme změřením rozteče mezi krokvemi.
 • Mezi krokve vložíme první vrstvu izolace ROCKWOOL. Její tloušťka odpovídá výšce krokví. Izolaci z kamenné vlny uřízneme na požadovaný rozměr (o 1-2 cm širší než je světlá rozteč krokví).
 • Izolaci vložíme mezi krokve natěsno, aby nevznikly žádné spáry.
 • Namontujeme pomocný dřevěný rošt pro vložení další vrstvy izolace.
 • Vložíme druhou vrstvu tepelné izolace.
 • Provedeme montáž parozábrany, která musí být neprodyšně uzavřena a slepena ve všech spojích, utěsněna ke stěně.
 • Provedeme montáž závěsů a roštu pro sádrokartonový obklad. Mezi parozábranou a obkladem je vhodné nechat vzduchovou mezeru, např. na protažení elektroinstalace.
 • Připevníme sádrokartonový obklad.

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Šikmou střechu je možné zateplit rovněž umístěním tepelné izolace z minerální vlny nad krokvemi.

Pokud chceme nechat vyniknout krásu dřevěného krovu, můžeme se rozhodnout pro zateplení nad krokvemi. Tento způsob izolace střechy má mnoho dalších výhod:

 • využijeme celý prostor v podkroví k bydlení
 • minimalizujeme vliv tepelných a akustických mostů, protože izolace bude umístěna nad krokvemi, které jsou tepelným mostem
 • rychlejší montáž
 • zateplení provedeme z vnější strany bez nutnosti zásahu ze strany interiéru
 • snížíme riziko poškození parozábrany
 • tento způsob zateplení je vhodný pro energeticky úsporná řešení a pasivní domy, kdy je potřeba zateplovat s větší tloušťkou izolace
 • zateplení je vhodné pro novostavby i rekonstrukce

ROCKWOOL nabízí systémové řešení právě pro tento způsob zateplení – systém TOPROCK.

Izolace Rockwool Autor: Rockwool Autor: Rockwool

 • 1) Střešní krytina na latích
 • 2) Kontralatě podél krokví
 • 3) Pojistná hydroizolace – difúzně otevřená
 • 4) Kamenná vlna ROCKWOOL pro nadkrokevní systém TOPROCK. Izolační desky mohou mít tloušťku 120 + 80 až 120 mm nebo 180 + 60 až 120 mm podle výšky nadkrokevního kovového držáku.
 • 5) Pomocné krokve 60 x 60 až 120 mm, mezi které je vložena druhá vrstva tepelné izolace ROCKWOOL
 • 6) Nadkrokevní kovový držák výšky 120 nebo 180 mm
 • 7) Parozábrana (např. těžký asfaltový pás s hliníkovou fólií)
 • 8) Bednění
 • 9) Krokve

Jak provést zateplení šikmé střechy nad krokvemi?

 • 1) Připravíme krokve pro montáž bednění.
 • 2) Položíme dřevěné bednění tloušťky 20-25 mm, OSB desky nebo jednostranně hoblované palubky.
 • 3) Na bedněni položíme parozábranu o rd > 100 m (např. těžký asfaltový pás s hliníkovou fólií).
 • 4) Provedeme montáž kovových držáků a ukončovacích dřevěných hranolů. Kovové držáky montujeme na parozábranu v místě krokví. K uchycení držáků se používají pozinkované hřeby odolné proti vytržení.
 • 5) Provedeme dřevnou konstrukci, která zabrání posunutí tepelné izolace k okapu.
 • 6) Namontujeme pomocné krokve 60 x 60 až 120 mm, které jsou vložené do paty kovového držáku a vytvoří tak konstrukci pro vložení druhé vrstvy izolace.
 • 7) Vložíme první vrstvu izolace ROCKWOOL mezi kovové držáky.
 • 8) Vložíme druhou vrstvu izolace z kamenné vlny ROCKWOOL mezi pomocné krokve.
 • 9) Položíme hydroizolační difúzní fólii.
 • 10) Provedeme montáž kontralatí podél krokví a latí nebo bednění pro položení krytiny.
 • 11) Položíme střešní krytinu.

Šikmou střechu je nutné zateplit dostatečnou tloušťkou izolace, kdy je nutné splnit požadavky normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro šikmé střechy se sklonem do 45° Urec,20 činí 0,16 W/m2.K. Doporučené hodnoty pro pasivní domy Upas,20 činí 0,15 až 0,10 W/m2.K.

Od roku 2016 do roku 2020 docházelo k postupné změně ve výstavbě směrem k energeticky účinnějším budovám, tedy budovám s téměř nulovou spotřebou energie (BTNSE). Výsledkem je stav, kdy všechny budovy s podanou žádostí o stavební povolení od 1. 1. 2020 musí splňovat standard BTNSE. Požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie souvisí se snížením průměrného součinitele prostupu tepla a snížením primární neobnovitelné energie.