Septik je jakýsi půlkrok od žumpy k čističce. V objemovém tanku podobném žumpě jsou dvě až tři komory, kde klesají ke dnu kaly a přečištěná voda se může vypouštět ven. Princip je mechanický, bez nutnosti napojení na elektřinu, bez nutných dalších přídavných biologických odbourávačů.

Septik se využívá tam, kde čistička odpadních vod by byla neúčinná z důvodů nestálého přítoku odpadní vody, tedy například u víkendových chat a chalup.

Zákony

Zákonů, které se vymezují k tomuto tématu, je celá řada. Začněme vodním zákonem č. 254/2001 Sb., konkrétně § 38, který se odpadním vodám věnuje. Citujeme jen některé úryvky:

  • 3) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.
  • (7) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení), jednotlivých staveb pro rodinnou rekreaci) nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby), vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy, chráněné jinými právními předpisy, možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.
  • (8) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění.
  • 10) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany vod či normy environmentální kvality, stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství, vodoprávní úřad stanoví přísnější přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod než hodnoty stanovené nařízením vlády podle odstavce 8, popřípadě může stanovit další ukazatele a jejich přípustné hodnoty.

Pak tu máme další zákony a vyhlášky, které do této problematiky vstupují. Jsou to vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nařízení č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod či nařízení č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Sehnání všech povolení tak není nic jednoduchého. Musíte mít hydrogeologický posudek, zda je možné vůbec vypouštět odpadní vody do země. Následně musíte s projektem a technickými specifikacemi vašeho vybraného septiku jít na vodoprávní úřad, kde vstoupíte do vodoprávního řízení. Pokud bude váš septik schválen po technické stránce, bude muset být jako vodní dílo schválen i po stránce technické. To souvisí se stavebním povolením a tedy i stavebním úřadem.

Ani po postavení nemáte od zákonů pokoj. Například je určeno, že septik musí být minimálně jednou ročně vyčerpán (nechává se vrstva cca 0,15 m kalu jako startovací kal) a může být požadováno i pravidelné dokládání čistoty výstupní vody.

Kniha Čističky a odpadní vody Autor: Oficiální zdroj Autor: Oficiální zdroj


Problematika čištění odpadních vod a nakládání s nimi je mnohem rozsáhlejší. Doporučujeme tedy obrátit se na odbornou literaturu, například Voda v domě a na chatě, Jan Šálek a kolektiv, kterou vydalo nakladatelství Grada pod ISBN 978-80-247-3994-6.

Technika

Stejně jako u žump je stavba a konstrukce septiků stejná. Můžete najít betonové i plastové verze, kruhové, stejně jako čtvercové. Jedinou výjimkou je usazování samonosných septiků na betonový základ. Ten musí mít rovinatost 2 mm/2 m, aby byla zabezpečena správná funkce septiku. K septiku se následně do nezámrzné hloubky přivede přítok a odtok a septik se až na revizní otvor zahází zeminou. I zde však musí být zaručena vodotěsnost dle ČSN 75 0905.

Velikost septiku se vypočítá dle vzorce daného normou ČSN 756402

*

V = a n q t (m3)

**

a – součinitel vyjadřující kalový prostor = 1,5; n – počet obyvatel; q – specifická potřeba vody = 130 l/den = 0,13 m³/den; t – doba zdržení vody v septiku = 3 - 5 dní

Využívání odpadní vody

Pojďme se však podívat na septiky z trochu většího nadhledu. Septik jako samostatnou jednotku vám dnes asi žádný vodoprávní úřad nepovolí. Vypouštět jen částečně odpadní vody dle výše uvedeného zákona do půdy prostě nelze. Proto tu jsou další technologie, kterými můžete nařízení obejít nebo se mu podvolit.

V souvislosti se septiky se hovoří o kvalitě výstupní vody a jejím vsakování do podzemních vod či zalévání. Jaké by měly dosahovat septiky čistoty vody na výstupu, a to jak samostatně, tak třeba při napojení na filtrační čističku?
Septik, jako samostatný stupeň čištění není v současnosti možné povolit. Ani předimenzované septiky nesplní požadavky na vypouštění do povrchových vod a logicky pak ani na vypouštění do podzemních vod, kde jsou požadavky ještě přísnější. No a zalévat vodou ze septiku je pak ještě riziko hygienické. Pokud chceme zalévat, tak za septikem nebo i čistírnou musí být další čisticí stupeň, ať už přírodní (zemní filtr, rybníček), nebo technického rázu (filtr, UV lampa).
Je možné tuto kvalitu ještě nějak zvýšit?
V současnosti zrovna pracujeme na výzkumném úkolu, kde zkoušíme to, jak optimalizovat septik (pak už spíše anaerobní ČOV) a jak vodu fyzikálně dočistit např. elektrochemicky, sorpcí atd.
Odpovídá ing. Karel Plotěný, Asio, s. r. o.

Zálivka

Plastový septik ještě před zapuštěním do země Autor: ASIO Plastový septik ještě před zapuštěním do zeměAutor: ASIO

Vodoprávní povolení nepotřebujete, pokud svedete odpadní vodu ze septiku do jímky, kterou budete vyprazdňovat. To se dá buď klasickým vysátím (tím si ale proti samostatné jímce vůbec nepomůžete), nebo využíváním vody na zálivku, která se nepovažuje za vsakování do podzemních vod. Je otázkou, jak moc byste ale chtěli zalévat odpadní vodou své ředkvičky a saláty. Pokud tedy využijete tohoto řešení, je třeba využít i sofistikovanějších septiků, kam se přidávají bakterie pro odbourání dalších složek odpadu.

Sekundární čištění

Pokud využijete septik, budete pravděpodobně vodoprávním úřadem přinuceni k instalaci dalších čisticích mechanismů. Jde především o pískovou filtraci či kořenovou čističku.

Písková čistička není nic jiného než přefiltrování odpadní vody přes písek dané frakce. Tento písek se musí po nějaké době vyměnit, což výrazně prodražuje celou čističku. Podle zkušeností uživatelů se doba výměny pohybuje kolem deseti let.

Kořenová čistička využívá přirozených samočisticích pochodů, které probíhají v propustném půdním prostředí za spoluúčasti rostlin. Problematika čističek ale vydá na samostatný článek.

Pozor na výsledky

Zapuštěný betonový septik pro větší objekty Autor: Thinkstockphotos.com Zapuštěný betonový septik pro větší objektyAutor: Thinkstockphotos.com

Na systémy septik/filtrační či kořenová čistička vám nikdo nedá záruku na to, co bude vycházet z výstupu za vodu. Jak jsme nahoře citovali ze zákona, vodoprávní úřad může mít podmínky pro vypuštěnou vodu přísnější, než má náš stát, který v tomto ohledu je přísnější než evropská směrnice. Může se tak stát, že požadavky například na podíl fosfátů ve vypouštěné vodě by měl být na úrovni čističek, které nejsou na našem trhu dostupné. Přesto je možné se těmto hodnotám přiblížit tím, že se do speciálních mezišachet dává sorbent, který například fosfáty výrazně redukuje. Proto je třeba před jakýmkoli plánováním nejdřív zjistit, jaké požadavky na složení odpadních vod má vodoprávní úřad.

Cena

Cenově je septik jako mechanická plastová či betonová nádoba podobný žumpě. K tomu je však nutné připočíst cenu dalšího čištění, tedy filtrační pískové či kořenové čističky. Ceny za kompletní zhotovení na klíč se tak mohou pohybovat i přes 100 000 Kč.