Abychom si mohli udělat lepší obrázek o tom jak to chodí před zahájení a při samotném průběhu kolaudace, začneme od prvních krůčků až dojdeme k samotnému cíli, alespoň v to doufám. Prvním krůčkem pro nás bude návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (§ 79 SZ). Návrh se podává písemnou formou u stejného stavebního úřadu, který vydal stavební povolení. Kolaudační řízení se tedy zahajuje až na návrh stavebníka, případně budoucího uživatele, podá-li písemnou dohodu se stavebníkem o užívání stavby. (§ 79 SZ § 39, 40 vyhl.- náležitosti návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí) Stavebník by ve svém návrhu měl uvést předpokládaný termín dokončení stavby, její označení a místo, předpokládaný termín úplného vyklizení staveniště a dokončení úprav okolí stavby a pokud by chtěl provádět zkušební provoz ještě dobu jeho trvání. Dále se k návrhu připojuje popis a odůvodnění případných změn - odchylek od původního územního rozhodnutí a stavebního povolení, geometrický plán. K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením si navrhovatel přichystá doklady o vytyčení stavby, o výsledcích předepsaných zkoušek , o způsobilosti provozního řízení k plynulému a hlavně bezpečnému provozu, správu o výsledku komplexního vyzkoušení, projektovou dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení nebo při povolování změn stavby, výkresy změn, ke kterým došlo při provádění stavby a další podklady. (§ 78 SZ – účastníci kolaudačního řízení) Samotného průběhu kolaudačního řízení se pak účastní stavebník, popřípadě uživatel. Pokud stavební úřad s kolaudačním řízením sloučí i řízení o změně dokumentace ověřené ve stavebním řízení (povolení nepodstatných změn), účastní se tohoto řízení i účastníci stavebního řízení, jichž by se změna mohla týkat. (opravné prostředky – správní řád) I proti kolaudačnímu rozhodnutí je možnost odvolání, která je stejná jako v případě stavebního povolení. Závěrem nám budiž pro dnešek zopakování všeho co již víme: Kolaudační řízení lze dle § 40 vyhl. spojit s řízením o změnách v dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Je možné vzhledem k tomu, že obvykle bývá účastníkem řízení pouze navrhovatel, v případě že není součastně vedeno řízení o změně projektové dokumentace, aby se onen účastník vzdal práva odvolání do protokolu (vzdání se práva odvolání nelze vzít zpět, podle správního řádu je tento postup možný i v ostatních druzích stavebního řízení). Dále může být s kolaudačním řízením spojeno řízení o změně stavby dle § 68 SZ, pokud se skutečné provedení příliš neodlišuje od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. V případě, že má být stavba užívána jako provozovna, zastupuje kladné kolaudační rozhodnutí zároveň osvědčení, že provozovna je způsobilá k provozu. Od kolaudace může stavební úřad upustit u drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací, jestliže po jejich ohlášení určil, že podléhají stavebnímu povolení a u jednoduchých staveb s výjimkou staveb pro bydlení, staveb pro individuální rekreaci, garáží, staveb s provozním, výrobním nebo technickým zařízením a skladů.