Každý potenciální stavebník si před realizací svého záměru musí uvědomit, že výběr pozemku hraje vskutku důležitou, ne-li nejdůležitější roli. Proto je třeba do konečného rozhodnutí zahrnout veškeré možné ovlivňující faktory. Nákup pozemku je nevratné rozhodnutí a vztahuje se k němu nejen úspěch či neúspěch plánované stavby, ale především její následné užívání. Uvažujete-li o výstavbě nového rodinného domu, musíte přemýšlet o vhodném pozemku, na kterém budete stavbu realizovat. Poradíme vám, na co byste neměli při jeho výběru zapomenout. Cenu ovlivňuje mnoho faktorů... Mezi faktory, které nejvíce ovlivní výběr pozemku, bezesporu patří jeho cena, dostupnost inženýrských sítí a regulační podmínky zástavby, tvar a velikost pozemku, geologické podmínky, dopravní obslužnost lokality, ale také svažitost terénu a orientace ke světovým stranám. Ceny stavebních pozemků se místně výrazně liší. Za 1 m2 pozemku tak můžete zaplatit 90 - 100 Kč, v atraktivních lokalitách cena vyroste až k několika tisícům korun. Stavebník si proto musí předem rozmyslet, kde svůj dům hodlá postavit. Relativně levný pozemek se dá pořídit na vesnicích vzdálenějších od větších měst. Naopak v městských a příměstských lokalitách jsou ceny výrazně vyšší. Stavební pozemky nabízejí především realitní kanceláře, inzertní časopisy či internetové stránky zaměřující se na nákup a prodej nemovitostí. Výhodný bývá i nákup pozemku od obce nebo města. Tyto úřady musí svoji nabídku stavebních pozemků určených k prodeji zveřejnit na úřední desce v souladu se zákonem o obcích a každý občan má právo o pozemek projevit zájem. Dopravní dostupnost lokality, v níž se pozemek nachází, hraje v konečném rozhodnutí také velikou roli. Dosah městské hromadné dopravy, autobusové spojení a vlakové nádraží jsou devizami, které nelze přehlédnout, protože jen stěží bude mít každý člen rodiny k dispozici vlastní automobil. Inženýrské sítě jsou velkou výhodou Současné nároky moderního bydlení kladou důraz na vybavenost pozemku inženýrskými sítěmi – možnost napojení na plynovod, elektrické vedení, vodovod a kanalizaci. K tomu je zapotřebí mít zajištěn přístup k pozemku, nejlépe po zpevněné komunikaci. Když pozemek tuto vybavenost nemá, je potřeba počítat s poměrně vysokými částkami na jejich vybudování a napojení. Je dobré vědět, co je pod pozemkem Na první pohled dobře situovaný a upravený pozemek nemusí být pro stavbu rodinného domu ideálem. Rozhoduje totiž i to, co se skrývá pod povrchem pozemku. Znalost geologických podmínek parcely výrazně pomáhá učinit správné rozhodnutí o koupi pozemku. Jen málokdo se totiž odváží stavět na místě, kde je známa nízká únosnost podložních vrstev. Zkomplikovat stavbu může i vysoká hladina spodní vody, radonu či nebezpečí záplav vinou blízkosti vodního toku. Pro střední dům nepotřebujete hektary Praxe ukazuje, že pro samostatně stojící rodinný dům bude stavebník potřebovat pozemek o velikosti 400 – 800 m2. Pro velké rodinné sídlo s okrasnou zahradou bude nutné pořídit pozemek s rozlohou i přes 1.000 m2. Spokojíte-li se s domem v řadové zástavbě, vystačíte s výměrou do 400 m2. S velikostí pozemku je obvykle pevně spjata i jeho cena. Platí přímá úměra: „Čím větší je výměra pozemku, tím vyšší je jeho cena a tím vyšší i náročnost jeho údržby.“ Nejvýhodnější tvar stavebního pozemku má obdélníkový charakter, přičemž kratší strana pozemku je orientována severně - směrem k příjezdové komunikaci. Dále se doporučuje upřednostnit pozemek, kde bude možné postavit obytné místnosti domu na jihovýchod a jihozápad. Zajímejte se i o územní plán Jakmile jste si již vytipovali pozemek odpovídající vašim požadavkům, může začít poslední fáze jeho prověřování. Ujistěte se, zda kupovaný pozemek je územním plánem obce určen k výstavbě rodinného bydlení či není-li v lokalitě vyhlášena stavební uzávěra. Ptejte se, zda jeho poloha nezasahuje do některého ochranného pásma. Nejčastěji se jedná o blízkost plynovodu, vysokého napětí elektřiny, hranice lesního porostu nebo železniční tratě. Podcenění těchto faktorů se nevyplácí a poznáte to již při samotném stavebním řízení. V neposlední řadě by měl právník ověřit, zda kupovaná parcela není zatížena nějakým typem věcného břemene či závazky ve prospěch jiných osob. Obraťte se raději na odborníky Z výše uvedených řádků vyplývá, že proces výběru optimálního pozemku je spojen se získáním velkého množství informací. Spolehnete-li se při vyhledávání a nákupu stavebního pozemku na svůj vlastní úsudek na místo toho, abyste tuto práci svěřili renomované realitní kanceláři, potom alespoň pro sepsání kupní smlouvy využijte odborníky. Je v zájmu obou zúčastněných stran (prodávajícího i kupujícího), aby dohodnutá kupní cena byla zaplacena na tzv. neutrální účet. Vyplacení peněz prodávajícímu je pak spjato se zápisem vlastnických práv kupujícího do katastru nemovitostí. Za tímto účelem lze výhodně využít institutu notářské či advokátní úschovy, popř. služeb banky - dokumentární akreditiv. -Lubomír Hladiš- www.epravo.cz