Stavební spoření je v současné době již známým pojmem. Pojmem představující přijímání vkladů od účastníků tohoto druhu spoření a v případě splnění stanovených podmínek poskytování úvěru, ovšem jen na zákonem vymezené stavební účely zajišťující státní podporu. A jak ze zákona o stavebním spoření vyplývá, může touto formou spoření spořit každá osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře smlouvu o stavebním spoření na určitou cílovou částku. Tedy peněžní částku, které by jako účastník stavebního spoření chtěl dosáhnout. Poté co zájemce uzavře smlouvu a poukáže úhradu za její uzavření, začíná pětiletý cyklus samotného spoření. Jak bude ukládat jednotlivé platby na svůj účet stavebního spoření je pouze na něm. Může je ukládat pravidelně (např. měsíčně) či nepravidelně, může si i zvolit spoření jednou za rok. Každému účastníku stavebního spoření stát přispívá 25% státní podporou z ročně naspořené sumy, nejvýše však 4500 Kč na osobu a jeden rok. Vklady a státní podpora jsou úročeny 3 % p.a. Navíc dochází také k úročení zůstatků na účtu stavebního spoření. Úroky i státní podpora jsou osvobozeny od placení daní, čímž se stavební spoření stává jednou z nejzajímavějších forem ukládaní peněz. Pokud po určité době spoření účastník dosáhne cca poloviny své cílové částky a splní další podmínky pro přidělení cílové částky, vzniká mu při dostatečném zajištění právní nárok na velmi levný úvěr ze stavebního spoření, úročený pouze 6 % p.a.. Pomocí tohoto úvěru může financovat například rekonstrukci domu - bytu, koupi či stavbu domu - bytu. Maximální výše tohoto úvěru je rozdíl mezi cílovou částkou a stavem konta účastníka ke dni přidělení. Pokud však nevyužije možnost získání levného úvěru, může po 5 letech smlouvu o stavebním spoření vypovědět a velmi dobře zhodnocené peníze (vklady, státní podpora, úroky z vkladů) plus 50% úrokové zvýhodnění vybrat a použít dle vlastního uvážení. Pokud se v průběhu spoření změní představy a potřeby účastníka, není problém provést podle toho změny smlouvy o stavebním spoření (např. zvýšení cílové částky, snížení cílové částky a jiné). Účastník stavebního spoření Účastníkem stavebního spoření se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má trvalí pobyt na území české republiky a rodné číslo přidělené příslušným orgánem České republiky. Právnickým osobám například soukromým podnikatelům či stavebním družstvům při účasti na stavebním spoření není přidělována státní podpora. Pokud tedy osoba splňuje výše popsané podmínky, nic už jí nebrání uzavřít smlouvu o stavebním spoření na určitou cílovou částku. Cílová částka Cílovou částkou je rozuměn obnos peněz, který účastník stavebního spoření obdrží od stavební spořitelny tehdy, kdy přejde z fáze spoření do splácení. Jedná se o částku tvořenou vlastními vklady střadatele, úroky z těchto vkladů, částky státních podpor, úroky ze státních podpor a výše úvěru. Vypočítává se z ní výše měsíčních úložek a výše měsíční splátky v případě, že účastník využil úvěru. Podle ní se stanovuje i výše poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Cílovou částku si účastník stanoví sám podle svých představ. Její výše se stanovuje vždy v celých tisících. Nejnižší možná částka je 20000 Kč. Horní hranice není omezena. Volba cílové částky je ovlivňována následujícími kritérii: výší částky potřebné na realizaci bytového záměru, výší částky, kterou chce neboli může účastník měsíčně spořit, zájmem o poskytnutí úvěru nebo pouze zájmem o výhodné spoření. Překročení cílové částky není přípustné. Spoření jednou za rok Jak bylo již v úvodu řečeno je na každém účastníku stavebního spoření jak bude ukládat jednotlivé platby na svůj účet. Pokud se rozhodne ukládat platby (spořit) jedenkrát za rok a vždy na začátku roku složí příslušnou celoroční částku, není nutno tuto formu stavební spořitelně oznamovat, neboť v tomto případě jde o předspoření. Pokud se však rozhodne spořit jedenkrát ročně a ukládat příslušnou částku vždy na konci roku, již musí toto rozhodnutí stavební spořitelně oznámit písemně.