Tepelná čerpadla se stávají velmi oblíbeným alternativním způsobem vytápění rodinných domů. Nejen pro své vynikající ekonomické vlastnosti (ušetří až 80 % nákladů na energie), ale i díky krátké době návratnosti investice (v průměru 3 – 7 let) a ekologickému provozu. Leckdo tedy jistě přemýšlí, jaké je to nejvhodnější tepelné čerpadlo, co je pro jeho provoz a instalaci potřeba a kolik tato investice bude stát. Těmto otázkám se bude věnovat následující článek. Tepelná čerpadla se dělí na tři základní druhy podle toho, zda odebírají teplo z vody, země nebo ze vzduchu. Pro všechna tato čerpadla platí, že výstupem je teplá voda, která se využívá k vytápění objektu (podlahové vytápění, radiátory) a ohřevu užitkové vody. Existují i tepelná čerpadla, jejichž výstupem je teplý nebo studený vzduch, ale ta nejsou v našich podmínkách pro vytápění rodinných domků příliš rozšířená, teplovzdušnou otopnou soustavu má totiž málokdo.

Tepelná čerpadla voda/voda
Jako primární zdroj tepelného čerpadla voda/voda slouží většinou spodní voda z kopané nebo vrtané studny. Čerpaná voda projde výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a ochlazená voda se vrací zpět do země pomocí druhé, menší vsakovací studny nebo jímky. Aby byla zajištěna správná funkce systému a nedocházelo k ochlazování zdrojové vody, musí být od sebe studny dostatečně vzdáleny. Pro správnou funkci tepelného čerpadla je nutné provést hydrogeologickou čerpací zkoušku, která prokáže, že je vydatnost studny dostatečná a že při provozu tepelného čerpadla nedojde k poklesu nebo ztrátě spodní vody v blízkém okolí. Požadavky na primární zdroj: Vydatnost zdroje spodní vody by měla stabilně dosahovat cca. 30 l/min. Proto je nezbytné nejprve ověřit vydatnost zdroje čerpací zkouškou. Podstatné je rovněž vhodné minerální složení spodní vody. Pro zajištění optimálního a spolehlivého chodu čerpadla by neměla minimální teplota primárního zdroje vody během topné sezóny, klesnout pod +7 oC. Výhody: Výhodou tepelných čerpadel pracujících na principu voda/voda je především vysoký topný faktor (4 a více). Oproti jiným systémům lze dosáhnout nízkých investičních nákladů, jakož i nejvyšších úspor; např. oproti elektrickému vytápění úspory až 80 %. Z toho vyplývá nejkratší doba návratnosti vložených investic. Nevýhody: Na většině území ČR není dostatečně silný zdroj spodní vody dostupný. V některých lokalitách s dostatečným zdrojem spodní vody není její čerpání povoleno. Investiční náklady: nízké, cca 150.000 - 180.000 Kč, i více - v závislosti na velikosti instalovaného výkonu a složitosti instalace
Tepelná čerpadla země/voda
Konstrukčně jsou tato tepelná čerpadla téměř shodná s tepelnými čerpadly voda/voda. Zdrojem nízkopotenciální energie je zem, ze které se energie odebírá pomocí kolektoru z plastových hadic. Ten může být z hlediska konstrukce buď horizontální, tzn. plošně uložený v rýhách v nezámrzné hloubce (1,2 – 2 m dle lokality) nebo vertikální - uložený ve vrtech. V kolektoru cirkuluje médium (nemrznoucí směs), kterou opět výměník tepelného čerpadla (výparník) ochladí, tj. odebere z ní teplo. Průtokem zemním kolektorem se médium "ohřeje" na původní teplotu a celý cyklus se opakuje. Požadavky na primární zdroj: Pro realizaci plošného kolektoru u průměrného domu s tepelnou ztrátou 15 kW je nezbytný pozemek v minimální velikosti cca. 450 m2. (30 m2/1kW topného výkonu tepelného čerpadla). V případě použití vertikálního kolektoru pro stejný dům je třeba cca 180 m vrtu. (12m/1kW topného výkonu tepelného čerpadla v závislosti na typu půdy). Výhody: Výhodou tepelných čerpadel pracujících na principu země/voda je stabilní topný výkon tepelného čerpadla, nezávislý na okolní teplotě. Oproti jiným systémům lze dosáhnout vysokých úspor; např. oproti elektrickému vytápění úspory až 70 %. Nevýhody: Vyšší pořizovací náklady v případě použití vertikálních kolektorů (vrtů) nebo nutné rozsáhlejší zemní práce na pozemku (horizontální kolektor). Investiční naklady: průměrně cca 280.000 Kč (plošný kolektor) nebo 360.000 Kč (vrty).
Tepelná čerpadla vzduch/voda
Nejvíce se při vytápění rodinných domků používají tzv. split jednotky - tepelná čerpadla dělená na vnější a vnitřní jednotku. Vnější jednotkou (ventilátor, výparník) umístěnou vně objektu, je nasáván vzduch, ze kterého je ve výparníku odebírána tepelná energie a opětně je tento ochlazený vzduch vyháněn do venkovního prostoru. Vnitřní jednotka je umístěna v objektu (kotelna, provozní místnost), je propojena s vnější jednotkou v jeden okruh pro oběh chladiva a obsahuje všechny ostatní komponenty (kondenzátor, kompresor, bivalentní elektrokotel, regulaci, akumulační nádrž, ohřev TUV, atd...). Moderní tepelná čerpadla pracují spolehlivě i při velmi nízkých venkovních teplotách. V roce 2005 již budou na trhu TČ vzduch/voda se speciálním typem kompresoru, která i při velmi nízkých teplotách (např. -20oC) dokážou do otopné soustavy dodat až 65oC teplou vodu. Požadavky na primární zdroj: Vnější jednotka musí být umístěna na volném prostranství, aby byl zajištěn neustálý přívod vzduchu (běžný průtok 4 - 6 tisíc m3/s. Optimálně na nejteplejším, jižně orientovaném místě. Výhody: Výhodou tepelných čerpadel pracujících na principu vzduch/voda je poměrně vysoký topný faktor (3 a více). Tohoto systému lze dosáhnout optimálního poměru cena/výkon. Vysoké úspory v porovnání s jinými systémy vytápění; např. oproti elektrickému vytápění úspory až 65 %. Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda lze instalovat prakticky kdekoli. Nezáleží zde tedy na velikosti pozemku. Nevýhody: Dříve vyšší hlučnost vnější jednotky, která je nyní odstraněna ventilátory s nízkými otáčkami. Ve dnech s extrémními teplotami (pouze několik dní z topné sezony) nižší účinnost. Investiční náklady: nízké, cca 230.000 Kč Při instalaci jakéhokoliv tepelného čerpadla lze zažádat o státní dotaci ve výši 30 % z ceny instalace (max. 100.000 Kč). -Master Therm CZ- Více informací včetně předběžné kalkulace tepelného čerpadla najdete na www.mastertherm.cz