Některé stavební zákony byly pozměněny tak, aby se přispělo ke zjednodušení v získávání stavebního povolení. Změna se například týká stavebního zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, novela byla provedena zákonem č. 83/1998 Sb. změny byly provedeny ještě u několika dalších zákonů v částech, které se týkají a souvisejí s řízením stavby. Související předpisy, kterých se změny týkají, jsou tyto:  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, kde byly liberalizovány předpoklady pro získání živnostenského oprávnění k projektování a provádění jednoduchých a drobných staveb;  zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, kde v § 4 je nově stanoveno, kdy se ve výstavbě vyžaduje kladný závazný posudek hygienika;  zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetické inspekci, kde byly v § 9 upraveny předpoklady ke vzniku oprávnění  zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, kde byly z hlediska ochrany života upraveny § 6 požadavky na opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření v důsledku výskytu radonu v ovzduší staveb;