Kácení stromů mimo les má svá pravidla. Ani ve své zahradě nesmíme kácet libovolně. Kácení upravuje zákon č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Od prosince 2009 platí stejné podmínky pro právnické i fyzické osoby.

Kácet lze bez povolení:

  • stromy do obvodu kmene 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • souvislé keřové porosty do plochy 40 m² (Když je však porost větší než 40 m² tvořen stromky, tenkými pruty (tzv. kmennými formami), a ne keři, jedná se o kmeny tenčí než 80 cm ve 130cm výšce, můžeme tedy takový porost likvidovat bez povolení a hlášení).
  • z důvodů pěstebních (probírka porostů), zdravotních nebo podle zvláštních předpisů

Kácení jen s povolením

U stromů s obvodem nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí musíme o povolení ke kácení žádat odbor ochrany životního prostředí příslušného obecního úřadu. Úřad může kácení zakázat, povolit bez podmínky či povolit s uložením náhradní výsadby. O povolení žádá vlastník pozemku; nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku žádá se souhlasem a plnou mocí vlastníka pozemku.

MOŽNÁ VÁS TAKÉ BUDE ZAJÍMAT:

Kácení s oznámením

Stromy, kterých se týká povolení, se ve dvou případech mohou kácet jen na oznámení. Je to z havarijních a zdravotních důvodů: Havarijní důvody – stromem je bezprostředně ohrožen život či majetek (naklánějící strom hrozí, že spadne na dům, chodník nebo silnici). Kácí se hned a vlastník stromu poté úřadu kácení do 15 dnů oznámí.

Zdravotní důvody – suchý, nemocný strom. Zamýšlené kácení musíme oznámit 15 dní předem. Úřad pak zkontroluje, zda důvod odpovídá pravdě a kácení je nutné.

Kdy se smí přikročit ke kácení

V rozhodnutí o kácení je podmínka, že do kácení se můžeme pustit až po nabytí právní moci rozhodnutí. Pokud souvisí kácení se stavbou, může se navíc kácet většinou až po nabytí právní moci stavebního povolení stavby, kvůli které se strom porazí. Někdy je uvedena i třetí podmínka kácení – v době vegetačního klidu od 1.10. do 31.3. (Pokud chceme kácet strom tenčí, nepodléhající povolení, je na nás, kdy jej skácíme.)

Úprava koruny stromu

Nepodléhá povolení ani oznamovací povinnosti; při úpravě ale nesmí dojít k poškození stromu. Aby nás neudal soused, který strom může považovat za poškozený (když uřízneme smrku špičku), ani nechceme riskovat poničení stromu, k úpravě koruny povoláme odbornou zahradní firmu.