Pádům jde občas předejít, to jsme už psali. Ale co dělat, když před domem uklouznete a bolí to? Neexistuje žádný zaručený recept, jak žádat pojistku, každá pojistná událost se řeší individuálně a podle konkrétních okolností vzniku škody.

Pozor, zákony!

Nechceme vás zahltit zákony, ale někdy je dobré vědět, jakým paragrafem úředníka porazit. Je třeba si uvědomit, že ne každý pád či uklouznutí na chodníku automaticky znamená vznik odpovědnosti za škodu a tím pádem nárok na odškodné. Odpovědnost za škodu se v daném případě řídí příslušnými právními předpisy, konkrétně Zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění Zákona č. 97/2009 Sb. Podle této novely za škodu vzniklou závadou ve schůdnosti chodníku odpovídá nově majitel chodníku a nikoli vlastník přilehlé nemovitosti. Podle ustanovení § 27, odst. 3 tohoto zákona vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Podle některých zákonů si za pád můžete sami

Podle § 26, odst. 7 zák. č. 13/1997 se závadou ve schůdnosti rozumí taková změna ve schůdnosti chodníku, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Jinak řečeno závada ve schůdnosti je nepředvídatelná změna v jeho schůdnosti, kterou nemůže chodec předpokládat, a tudíž se jí nemůže při chůzi přizpůsobit. Jako případ závady ve schůdnosti lze uvést třeba zamrzlou kaluž na jinak hladkém a čistém povrchu chodníku, náhlý výtluk na jinak stavebně bezproblémovém povrchu chodníku apod. Běžné stavy chodníků v zimním období, když jsou pokryté vrstvou sněhu nebo námrazou, jsou důsledkem povětrnostní situace, které se chodec musí přizpůsobit. Tuto situaci vidí, nelze hovořit o nepředvídatelné závadě ve schůdnosti, kterou nemohl předpokládat. Naopak dle zákona musí chodec svůj pohyb (chůzi) přizpůsobit stavu chodníku.

Způsob a dobu zmírnění závad ve schůdnosti určuje další prováděcí předpis (vyhláška ministerstva dopravy 104/97 Sb.), podle kterého vlastník komunikace musí vést plán zimní údržby s určením priority a pořadí provádění úklidových prací podle stupně důležitosti jednotlivých komunikací. V rámci šetření pojišťovny se vždy nejprve řeší, zda na chodníku byla nepředvídatelná závada ve schůdnosti, tak jak ji definuje zákon. Pokud nelze shledat, že by se jednalo o nepředvídatelnou závadu ve schůdnosti, pak nevzniká odpovědnost pojištěného za vzniklou škodu.

Když je zameteno, jste bez peněz

V případě, že na chodníku byla nepředvídatelná závada ve schůdnosti, tak jak ji definuje zákon, pojišťovna řeší, jestli majitel komunikace zanedbal některou ze svých povinností. Tedy, že např. neudržoval příslušnou komunikaci tak, jak je stanoveno v plánu zimní údržby. Pokud se prokáže, že pojištěný nic nezanedbal, nelze bohužel pojistné plnění z pojištění odpovědnosti pojištěného poskytnout.

Obec se může odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že nebylo v mezích jejích možností závady odstranit ani na ně náležitě upozornit. Zároveň odpovídá jen za ty závady, které nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném okolnostem.

Zákonná ustanovení ve zkratce

Zákon o pozemních komunikacích neukládá přímo majitelům chodníků, aby je uklízeli. Přenáší na ně pouze odpovědnost z případné škody, ale jen v případě, …„pokud se neprokáže, že nebylo v mezích jejich možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.“ Zákon ani nestanovuje lhůty, dokdy mají majitelé chodníky uklidit.

Kolik můžete dostat?

Například Česká pojišťovna měla ke konci loňského roku hlášeno přes 1500 úrazů vzniklých pádem občanů na chodnících - průměrná výše škody se pohybovala kolem 10 000 Kč. Za letošní leden to pak bylo asi 160 pojistných událostí s průměrnou výší škody kolem 10 000 Kč. Jan Marek z České pojišťovny ale tvrdí: „Dá se však očekávat, že počet hlášených úrazů bude ještě vyšší, protože tyto pojistné události jsou pojištěnými městy a obcemi mnohdy hlášeny se zpožděním, a to i několika měsíců.“

Jak mají obecně klienti postupovat

Pokud se občan zraní na chodníku, měl by o tom, co se stalo, v první řadě co nejdříve informovat majitele komunikace, kterým zpravidla bývá město nebo obec, ale může to být i soukromá firma. „Pozor by si měl dát poškozený hlavně na to, aby měl dostatek důkazů pro obecní úřad/magistrát, že se mu skutečně na určitém místě v určitou hodinu něco konkrétního stalo. Má-li záznam od záchranky nebo policie, není co řešit. Ale pokud by v místě, kde k úrazu/škodě dojde, nebyli např. žádní svědci, problém by to být mohl,“ doporučuje Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny.