Pro kácení stromů existují určitá pravidla, ustanovená v rámci ochrany životního prostředí. Podle nich lze některé dřeviny pokácet zcela bez povolení, u některých je potřeba pokácení oznámit, a v některých případech musíte mít úřední povolení.

Ovocné stromy lze kácet bez povolení

Ovocný strom nebo keř na vaší zahradě můžete pokácet bez povolení, stačí, že už ho prostě nechcete. Nezáleží přitom na tom, zda je zahrada oplocená, či ne, ani na stáří, druhu či velikosti stromu. Záleží pouze na tom, zda je zahrada ve vašem vlastnictví, nachází se v obci a v katastru je vedená jako „zahrada, zastavěná plocha, nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň“.

Na vlastní zahradě můžete bez povolení kácet i neovocné stromy a keře, ale jenom ty, které ve výšce 130 cm nad zemí nemají obvod kmene větší než 80 cm. Bez povolení můžete na zahradě kácet i souvislé, tedy dotýkající se či prorůstající porosty, které nepřesahují 40 m².

U suchých stromů musíte pokácení oznámit

Povolení také nepotřebujete na pokácení starých, suchých či poškozených stromů, které by mohly ohrožovat okolí pádem. Pouze pokud se jedná o mohutné stromy, tak pokácení do 15 dnů od provedení nahlaste příslušnému úřadu.

Na pokácení mohutných stromů musíte mít povolení

Pokud máte v úmyslu pokácet neovocné stromy, jejichž obvod je ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm, nebo souvislý porost přesahující 40 m², tak přestože se jedná o vaši vlastní zahradu, musíte požádat o povolení na příslušném obecním či městském úřadě v odboru životního prostředí. Stejně tak musíte zažádat o povolení v případě, že byste chtěli pokácet chráněný strom, strom ceněný pro své stáří, strom tvořící krajinný prvek, strom nacházející se v chráněné lokalitě, případně pokud by se jednalo o stromořadí (což je řada minimálně deseti stromů, přičemž některé stromy mohou chybět). Bez povolení takové stromy rozhodně nekácejte, hrozila by vám značná finanční pokuta.

Chráněné stromy jsou předmětem přísnější legislativy

U chráněných, stářím ceněných stromů či stromů v chráněných lokalitách platí přísnější pravidla, a pokud byste takový strom chtěli kácet, budete potřebovat odborný posudek od arboristy, který provede dendrologický průzkum. Teprve na základě tohoto posudku je možné zažádat o povolení ke kácení. To ovšem úřady nedávají právě rády, neboť hodnota těchto stromů je natolik vysoká, že se vyplatí snažit se je zachránit, i když jsou například poškozené. Pouze pokud je strom již v naprosto nevratně poškozeném stavu, lze kácení povolit, ovšem nejdříve se musí zrušit ochranný režim, případně vydat výjimka ze zákazu. To učiní příslušný obecní či městský úřad, správa národního parku nebo chráněné krajinné oblasti po proběhnutí správního řízení, kdy je nutné prokázat, že veřejný zájem převažuje nad zájmem o ochranu přírody.

Zdroje: nkz.cz, zahrádkářskáporadna.cz