Na konci května vyprší termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Povinnost zaplatit tuto daň mají všichni, kteří ke konci loňského roku vlastnili nemovitý majetek – to jsou zejména vlastníci pozemků a staveb, ale také bytových či nebytových jednotek. Výše daně je stanovena zákonem. Obce však mohou její konečnou výšku upravit koeficientem v rozmezí 1,0 až 5,0.

Do kdy musíte zaplatit daň z nemovitých věcí?

Daň vysokou do 5 000 Kč musíte zaplatit do 31. května 2023. Vlastníci, kteří musejí zaplatit více než 5 000 Kč, ji mohou zaplatit ve dvou splátkách. A to první polovinu do 31. května a druhou polovinu do 30. listopadu 2023. Úhrada je možná jak bankovním převodem, tak i přes QR kód, složenkou a prostřednictvím SIPO.

Budete dědit? Podívejte se, jak probíhá dědické řízení:

Zdroj: Youtube

Petr Koubovský, daňový poradce kanceláře Rödl & Partner, ve své tiskové zprávě upozornil: „Novinkou je, že poplatníkům, kteří mají datovou schránku nebo jim byla zřízena ze zákona, již správce daně neposílá složenku, ale informace k dani najdou v datové schránce.“ Dále dodává: „Je proto třeba, aby věnovali informacím z územního pracoviště finančního úřadu pozornost a postupovali podle pokynů, které jsou v nich uvedeny.“

Kdo má výjimku?

Výjimku v termínu pro placení daně mají poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb. Ti mají termín posunutý do 31. 8. a 30. 11.

Daň nezapomeňte zaplatit včas

Pokud poplatník neuhradí daň do čtvrtého dne po splatnosti, správce daně mu vyměří úroky z prodlení. Ty se počítají podle aktuální repo sazby ČNB navýšené o 8 %. Úroky z prodlení se vyměřují, pokud jejich výše překročí 1 000 Kč.

„Občas se stává, že poplatníci, kteří v loňském roce získali nebo pozbyli vlastnické právo k nemovitému majetku, neoznámili tuto skutečnost ve stanoveném termínu správci daně,“ dodává Petr Koubovský. „Povinnost se vztahuje i na poplatníky, kteří ve zdaňovacím období provedli přístavbu, nástavbu a jiné úpravy stavby, v jejichž důsledku došlo ke změně výměry zastavěné plochy pro výpočet daně.“

Lidé, kteří nemovitost koupili nebo získali darem, by měli učinit přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději do 31. ledna 2023. Ti, kteří nemovitosti darovali nebo prodali, tuto skutečnost musí oznámit ve stejném termínu dopisem svému správci daně.

Pokud se tak nestane, je správce daně oprávněný vyměřit jim pokutu.

Zdroj: Rödl & Partner, e15.cz, businessinfo.cz