Zatímco ještě před deseti lety bylo kupovat byty a domy pro cizince složité, mají cizozemci postup při koupi nemovitostí v ČR zjednodušený od našeho vstupu do EU, kdy se upravilo nabývání nemovitostí pro občany jiných zemí. Novelizoval se devizový zákon (č. 354/2004 Sb.), a nyní je tomu tedy už šest let, kdy je pro cizince nákup nemovitostí u nás jednodušší. Jsou zde ovšem stále pro cizince určitá omezení, která vyplývají z ujednání mezi ČR a EU.

Jednodušší pro občany členských států EU

Po vstupu České republiky do Evropské unie mohou občané z členských států nabývat nemovitosti v naší republice bez toho, že by u nás museli mít trvalý pobyt. (Toto platí pro všechny nemovitosti kromě zemědělských pozemků a ploch plnících funkci lesa - viz vysvětlení níže.)

Aby si tedy mohli koupit byt nebo dům, stačí když mají v České republice přechodný pobyt. Musí tedy vlastnit dokument nazvaný Průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu EU. Ten vydává cizinecká policie občanům EU majícím v ČR přechodný pobyt delší, než jsou 3 měsíce. Cizinec o tento průkaz zažádá, přičemž musí předložit policii požadované dokumenty, například to může být nájemní smlouva a potvrzení pronajímatele bytu, kde bydlí.

Podle devizového zákona se pozemky v České republice dělí na:

A. Pozemky tvořící zemědělský půdní fond, pozemky lesní B. Ostatní nemovitosti

A. Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond a lesy, mohou nabývat:

a) občané České republiky b) fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice c) právnické osoby se sídlem v České republice d) příslušníci členského státu EU, pokud získají Průkaz o povolení k pobytu v ČR a pokud budou uvedeni v evidenci zemědělských podnikatelů příslušného obecního úřadu za podmínky, že jejich trvalý pobyt v ČR bude činit alespoň tři roky e) ostatní cizinci pouze v zákonem uvedených případech jako dědění, pro diplomatické účely, do společného jmění manželů, od příbuzných v řadě přímé, na základě předkupního práva atd.

B. Ostatní nemovitosti mohou nabývat:

a) občané ČR b) cizinci s českým státním občanstvím c) cizozemci s průkazem nebo potvrzením o povolení k trvalému pobytu na území České republiky občana Evropské unie (Zákonem 161 Sb. ze dne 16. 3. 2006 byl změněn předchozí Zákon o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb.) d) cizozemci – právnické osoby, které u nás umístí podnik či organizační složku podniku a jsou oprávněni v tuzemsku podnikat e) ostatní cizozemci ve vyjmenovaných případech, což je nově např.: v případě, že nemovitost získává od příbuzného v řadě přímé, sourozence nebo manžela.

Podle zákona tedy u nás nemohou kupovat nemovitosti cizinci bez trvalého pobytu nebo bez Průkazu o povolení. Pokud cizinec nemá ani povolení ani průkaz, může nabývat nemovitosti pouze tím způsobem, že nabyvatelem bude právnická osoba - tedy společnost, kterou cizinec za účelem koupě nemovitosti založí.

A potom se jen zbývá vydat do některé z hypotečních bank, které už dnes cizincům hypotéky nabízejí - a začít si vybírat nemovitost, buď sám, nebo s některou realitní kanceláří.

-ag-Foto: www.profimedia.cz