Podle nového stavbeního zákona, pokud stavíte rodinný dům, vyhnete se anabázi kolaudačnímu řízení. Žádáte jenom o vydání kolaudačního souhlasu, případně oznamujete zahájení užívání stavby (30 dnů před započetím užívání).

Do roku 2007 existovalo kolaudační řízení jako proces směřující k vydání kolaudačního rozhodnutí. Od 1.1.2007 platí nový stavební zákon č. 183 z roku 2006, kde se užíváním stavby zabývají paragrafy 119 - 122. Tento zákon už výrazy kolaudační řízení a kolaudační rozhodnutí nezná - jako povolení užívání stavby nyní vydává stavební úřad takzvaný kolaudační souhlas.

Ale existují stavby (a to včetně některých rodinných domů), na které není ani tento kolaudační souhlas zapotřebí. Právě v paragrafu 122 nového stavebního zákona jsou vyjmenovány ty konkrétní typy staveb, pro které se kolaudační souhlas vyžaduje. Zda bude vyžadovat kolaudační souhlas nebo ne, sdělí také stavební úřad konkrétnímu stavebníkovi vždy hned při vydávání stavebního povolení. V případě stavby, kde kolaudační souhlas není potřeba, stavebník pouze po dokončení stavby oznámí stavebnímu úřadu záměr započít s jejím užíváním. Toto "oznámení o započetí užívání stavby" musí ze zákona stavebnímu úřadu doručit nejméně 30 dní před zahájením užívání stavby.

Co se posuzuje podle starého stavebního zákona

Stále ještě ale nejsou dokončeny a tedy se neužívají některé stavby, které byly pravomocně povoleny před účinností nového stavebního zákona č. 183 z roku 2006. Na tyto stavby se nový kolaudační souhlas nebo oznámení o započetí užívání nevztahuje, ale budou posuzovány podle stavebního zákona předchozího. Tedy se na ně ještě vztahuje kolaudační řízení a následné kolaudační povolení podle paragrafu 76 a následujících Oddílu 7 (Užívání staveb) Zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Zde se konkrétně popisuje, kdo je například účastníkem kolaudačního řízení, v paragrafu 81 (v novém zákoně par. 122 odst 3) je uvedeno co se přesně v kolaudačním řízení zkoumá - tedy technické, bezpečnostní a právní podmínky převzetí stavby do užívání - ty musejí být splněny, aby bylo stavebním úřadem vydáno kolaudační rozhodnutí.

Ještě jedna změna - k užívání musí být dům kompletně hotový

Přitom úřad podle starého stavebního zákona případné drobné nedostatky, které nebránily užívání domu a neohrožovaly zdraví a bezpečnost osob - ty mohly být opraveny později (dům musel mít hotovo jen: střechu včetně odvodnění a hromosvodu, komíny, okna a dveře, zásadní stavební prvky jako schodiště a balkóny se zábradlími, všechny instalace, povrchové úpravy stěn, stropů a podlah, všechny přípojky inženýrských sítí s měřícími místy, fixní zařizovací předměty v koupelně).

V novém stavebním zákoně prominout nedodělky už nelze! Kolaudační souhlas se totiž vydává formou sdělení, nikoliv rozhodnutí, a proto do něho nelze vsunout žádné podmínky. Celá stavba tedy k vydání kolaudačního souhlasu musí být i s detaily hotová.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se také i nadále podává na stavebním úřadě městského úřadu, který vydal stavební povolení. K vydání kolaudačního souhlasu potřebujete jako stavebník obdobné příslušné dokumenty, jakých bylo zapotřebí dříve ke kolaudačnímu řízení. Na základě předložených dokumentů pak stavební úřad zkoumá, jestli byla skutečně stavba realizována na základě dokumentace, kterou stavební úřad potvrdil předtím při vydání stavebního povolení. K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí (nyní kolaudačního souhlasu) přikládáte například projekt skutečného vyhotovení stavby (pokud se během stavby něco změnilo), dále zaměření skutečného osazení objektu - geodet vám vytvoří geodetický plán a výkaz výměr. Stavební úřad ke kolaudaci chce předložit také stavební deník (jednu kopii deníku), revizní zprávu o odzkoušení a bezchybnosti instalací, všech sítí, revizní zprávu o instalaci hromosvodu, revizní zprávu o odzkoušení a bezchybnosti komínů (a případně o jejich napojení na kotle). Dále předkládáte případné smlouvy o věcných břemenech, doklad o vodotěsnosti žumpy a jiné doklady, jako posudek o měření radonu (zda byla protiradonová opatření v domě a v jeho odloží, navržená ve stavebním řízení, správně a dostatečně provedena).

-ag-Foto: www.profimedia.cz