Sousedské pře se neustále točí kolem toho, kdo s čím topí. Stačí jeden člověk na vesnici, který do topeniště svého kotle strčí cokoliv, včetně domovního odpadu, a celá obec se začne dusit v jedovatém páchnoucím smogu. Tomu má učinit přítrž novela zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.), která zvyšuje pravomoci místních úřadů a dává jim možnost kontrolovat topeniště a palivo, kterým topí lidé v soukromých objektech. Kdo by byl přistižen při topení neschválenými palivy, bude pokutován až padesátitisícovou pokutou.

Samozřejmě, že nepůjde o žádnou okamžitou přepadovou kontrolu. Půjde o opakované podezření z používání nevhodného materiálu k topení. Úřad bude muset nejdřív majitele písemně vyzvat, aby zjednal nápravu, informovat ho, že v případě opakovaného podezření už může přijít kontrola. Při dalším podezření pak může přijít kontrola z místního úřadu. Pokud by majitelé kontrolory k sobě domů nepustili, opět by byli pokutováni částkou 50 000 Kč.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) nemá mít novela represivní, ale preventivní charakter. Kontroly jsou podle zákona možné až při opakovaném podezření z přestupku zákona. Stejný scénář dnes platí třeba u zdrojů hluku.


Citace z novely zákona č. 201/2012 Sb., § 17 odst. (2)

Nasvědčují-li zjištěné okolnosti, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle tohoto zákona, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených tímto zákonem. Pokud v průběhu jednoho roku ode dne doručení poučení podle věty druhé vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel opět porušil některou z povinností podle tohoto zákona, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.

  • Kompletní návrh zákona najdete zde.

Prolomená domovní svoboda

Proti novele ostře vystupují opoziční poslanci. Ti poukazují na to, že zákon prolamuje domovní svobodu, podporuje udavačství, dává do rukou lidem a úřadům bič na nepohodlné osoby a zvyšuje byrokracii.

Ministerstvo životního prostředí hájí tuto novelu tím, že náklady na kontroly může úřad uplatňovat na státu a jinak než tímto nařízením nelze postihovat ty, kteří topí chemicky ošetřeným dřívím nebo plasty.

Pokud zákon podepíše prezident, začne platit od ledna roku 2017.