Jak přesně je to s tím využíváním spalinové cesty?

Jakmile je na komín připojen spotřebič, je jedno, jak často se v něm topí. Pro kontrolu a čištění spalinové cesty platí lhůty uvedené ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. U spotřebičů do 50 kW výkonu je povinná kontrola 1x ročně s výjimkou plynových kondenzačních kotlů, kde je kontrola povinná 1x za 2 roky, pokud výrobce spotřebiče neuvádí jinak. Čištění spalinové cesty je ve stejných intervalech jako kontrola spalinové cesty kromě spotřebičů na pevná paliva a taktéž kapalná paliva. 

Čištění spalinové cesty od spotřebiče na pevná paliva do 50 kW výkonu spotřebiče je při celoročním provozu spalinové cesty 3x za rok a u sezónního provozu pak 2x ročně. Čištění lze provádět i svépomocně, ale je vhodné o tom udělat zápis například do provozního deníku budovy. Výše uvedené platí pro používané komíny. Pouze pokud je komín nepoužívaný a je od něj spotřebič odpojen, v sopouchu uzavřen a v ústí zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, kdy je zajištěna funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.

Je ovšem dobré nezapomínat, že pokud kontrola spalinové cesty proběhla po topné sezóně, je potřeba před zahájením nové sezóny alespoň svépomocně vyčistit patu komína a zkontrolovat jeho průchodnost.

Kontroly a čištění spalinových cest se mají provádět v pravidelných intervalech. Předepisuje to zákon a vyhláška; dělat se má u všech spotřebičů minimálně jednou ročně vyjma plynových kondenzačních kotlů, kde je kontrola jednou za dva roky. V případě spotřebiče na pevná paliva s výkonem nad 50 kW jsou vyžadovány každý rok dvě kontroly.

Kontrola spalinové cesty zabere zhruba 30 až 60 minut a může ji provést pouze pracovník, který má výuční list v oboru kominík nebo je zaměstnaný v kominické firmě, kde má k těmto úkonům garanta. Kontrola spalinových cest není triviální, používá se při ní například endoskop nebo speciální komínová kamera.

„Z komína se vymetají pevné látky, usazeniny a nečistoty, které je nutné ze spalinové cesty odstranit. Komíny se čistí mechanicky, ale existují i chemické přípravky na čištění komínů, zejména dehtů. Ty ovšem komíny nevyčistí, ale vysouší dehet, který je pak jednodušší mechanicky odstranit,“ říká Pavel Ulrich z firmy Almeva, dodávající komínové systémy.

Je dobré nezapomínat, že komín by měl být před čištěním vychladlý, aby od něj nebo od jeho součástí (komínová dvířka, kontrolní otvory a podobně) nehrozilo popálení. V případě odvodů spalin od kondenzačních kotlů odborníci hovoří o minutách, v případě spotřebičů na pevná paliva to jsou ovšem hodiny, kdy by komín před kontrolou neměl být používán.

Kontrolu je nutné provést i u objektů, kde se celou zimu topilo třeba jenom dvakrát třikrát. „Jakmile je na komín připojen spotřebič, je jedno, jak často se v něm topí. Pouze pokud je komín nepoužívaný a je od něj spotřebič odpojen, v sopouchu uzavřen a v ústí zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, kdy je zajištěna funkce větrání, kontrola a čištění se neprovádí,“ dodává Pavel Ulrich.