Také květní obal (periant) je soustava přeměněných listů, které chrání vnitřní orgány květu a lákají opylovače. Mohou se také podílet na stavbě plodu. (Vyskytují se u krytosemenných rostlin. Někdy jsou květní obaly značně redukované.)