V roce 2022 se musí ukončit využívání zdrojů na tuhá paliva v takzvané 1. a 2. emisní třídě. Kdo o dotaci požádá a doloží to úřadům, nebude v případě kontroly po 1. září 2022 platit pokutu za nevyměněný kotel a dostane další rok na jeho výměnu. Žádosti o dotace jsou rozděleny na dvě skupiny. První skupinou jsou tzv. domácnosti s nižšími příjmy, kdy průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány. Limit pro výši příjmů byl stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Žadatelé, kteří jej nesplní, mohou žádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám. Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého budou moci vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu. Žádosti je možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora je poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Limit (Kč)
Plynový kondenzační kotel 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Tepelné čerpadlo 130 000

Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby / kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektové dokumentace.

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Podpora je poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj a znalosti autora

Typ zdroje tepla Rodinný dům (Kč) Bytový dům (Kč / b. j.)
Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezonním zásobníkem pelet 100 000 -
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a s přípravou teplé vody 100 000 -
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000 -
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000 35 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla 30 000 -

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

-

30 000