O tom, že má v září příštího roku nabýt účinnosti zákon, který zakazuje vytápět domácnosti starými kotli na tuhá paliva nesplňujícími alespoň 3. emisní třídu, jste už jistě slyšeli. Zákon zakáže používat kotle 1. a 2. emisní třídy. Pro spoustu nízkopříjmových domácností to znamená otázky týkající se financování výměny starého kotle za nový. A odpovědí na tuto otázku jsou právě kotlíkové dotace.

Ty budou určeny na výměnu kotle za nový, který bude splňovat 3., 4. a 5. emisní třídu. Pokud se rozhodnete používat starý kotel i nadále, může to pro vás znamenat pokutu do výše 50 tisíc korun. Rozpočet ve výši 1,7 miliardy má pokrýt výměnu až 15 tisíc nevyhovujících kotlů.

Nízkopříjmové domácnosti mohou využít dotační výzvy a zažádat si již během letošního léta. Konkrétní termíny se řídí jejich krajskými úřady.

Jak žádat o kotlíkové dotace 2023?

S žádostí se obraťte na krajský úřad podle toho, kde žijete. Jednotlivé kraje začnou dotační výzvy spouštět do konce června 2023. O dotace mohou žádat vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří spadají do jedné z těchto skupin:

 • senioři s nárokem na starobní důchod,
 • osoby s přiznaným 3. stupněm invalidity,
 • domácnosti pobírající příspěvek na bydlení.

Žádat mohou tyto skupiny i na dříve zakoupené ekologičtější kotle. Podmínkou je, aby k výměně došlo po 1. lednu 2021. Kraje musejí žadatelům přispět minimálně 60 % z nákladů na pořízení nového kotle. Dosáhnout lze až na příspěvek ve výši 95 % z celkových nákladů.

Jak vybrat kotel na tuhá paliva? Podívejte se zde:

Zdroj: Youtube

Na jakou maximální dotaci lze dosáhnout?

 • Tepelné čerpadlo – 180 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – 130 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 130 000 Kč

K žádosti o kotlíkovou dotaci musíte doložit tyto doklady:

 • formulář žádosti o podporu,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení,
 • doklady prokazující, že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí,
 • písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě / trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci / bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu / trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci / bytové jednotky bytového domu,
 • písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu / bytové jednotky / trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci / bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření,
 • další přílohy definované příslušným krajem.

Zdroj: sfzp.cz, mzp.cz