Pokud se zajímáme o koupi stavebního pozemku (ale samozřejmě i jakékoliv jiné nemovitosti), snažme se ihned o něm najít co nejvíce, co nejúplnějších a co nejaktuálnějších informací. Vyjít bychom měli z listu vlastníka předmětného pozemku, který získáme na příslušném katastrálním úřadě (za 100Kč kolek, který koupíme přímo na místě). Podívejme se pozorně na některé jeho odstavce, zejména týkající se věcného břemene. Z listu vlastníka vyčteme přesný rozměr pozemku a způsob jeho využití. Zda se vůbec jedná o stavební pozemek a jestli na něm není zvláštní režim (zda třeba není v památkově chráněném území). Z listu vlastníka také vidíme, zda prodávající je jediným majitelem a na základě jakého nabývacího titulu (např. kupní smlouva, dědictví apod.) jej získal; dále je z listu vlastníka patrné, jestli pozemek není zatížen nějakým věcným břemenem nebo naopak – jestli není zřízeno věcné břemeno ve prospěch pozemku. Věcné břemeno může tedy být zřízeno ve prospěch pozemku, o který máme zájem, nebo v jeho neprospěch. Pod písmenem B v listu vlastníka vidíme nadpis: „Jiná práva“. „Oprávnění pro“ tady pak znamená, že ve prospěch našeho budoucího pozemku je nějaké věcné břemeno zřízeno. Což je zde pod písmenem B také specifikováno (např. je uvedeno: „věcné břemeno zřízení domovních přípojek“ nebo „věcné břemeno chůze a jízdy“, dále datum sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, zda je břemeno zřízeno úplatně, či bezúplatně a uvedeny jsou též právní účinky vkladu práva). Z toho je tedy zřejmé, že například jsme oprávněni přejet či přejít přes sousedovu cestu nebo že na vedlejším pozemku máme umístěnou svou kanalizační šachtu nebo elektrické vedení a podobně. V odstavci C jsou vypsána omezení vlastnického práva. Tady jsou uvedena věcná břemena zřízená v neprospěch daného pozemku. Zjistíme tu třeba, že podél plotu pozemku, o který se zajímáme, vedou inženýrské sítě k vedlejšímu domu a podle smlouvy o věcném břemenu musíme třeba umožnit vstup opravářům a údržbářům k vodovodní šachtě. Naopak najdeme-li v dokumentaci věcné břemeno „chůze“ v neprospěch našeho pozemku, může to (v souladu s podmínkami danými smlouvou o věcném břemenu) znamenat, že přes náš pozemek musíme pustit souseda pro vodu ke studni. List vlastníka, který získáme na katastrálním úřadě, je však listina podpůrná, podle níž se rychle zorientujeme. Zjistíme, zda je vše tak, jak nám majitel pozemku sdělil - a zda stále na základě získaných informací máme o pozemek zájem. Následně jsou zcela směrodatné takzvané nabývací tituly, které si musíme vyžádat od současného majitele pozemku. Z těchto nabývacích titulů (dědická či kupní smlouva, darovací listina apod.) se dozvíme případně i fakta, která ještě nemusel katastrální úřad k danému datu zapsat, a tudíž se v listu vlastníka doposud nenacházejí. -ag-