uzavřená v ….. dne ….. mezi 1) ….. na straně jedné jako kupujícím a 2) ….. 3) ….. na straně druhé jako prodávajícími. Článek 1 Strany této smlouvy jsou spoluvlastníky nemovitostí - dům v ….., kat. úz. ….., č. p. …..spolu s pozemkem č. parc. …..o výměře ….. m2, zastavěná plocha …..m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem v ….. na LV č. ….., přičemž každý prodávající vlastní ideální 1/4 nemovitostí a kupující ideální 1/2 nemovitostí. Článek 2 Prodávající nabyli předmětné podíly na nemovitostech smlouvami o převodu nemovitostí vloženými do katastru nemovitostí pod č. ….., Pol VZ ….. . Kupující nabyl podíl na nemovitostech na základě kupní smlouvy ze dne ….., vložené do katastru nemovitostí č. ….., Pol VZ ….. . Článek 3 Prodávající tímto kupujícímu prodávají svoje podíly na nemovitostech specifikovaných v čl. 1 spolu s jejich součástmi a příslušenstvím, všemi právy a povinnostmi a kupující je tímto od nich kupuje a přijímá do svého vlastnictví. Článek 4 Prodávající tímto prohlašují, že vzájemně nevyužívají svá spoluvlastnická předkupní práva a s prodejem podílů vzájemně souhlasí. Článek 5 Kupní cena za převáděné podíly na nemovitostech činí za každý podíl … Kč (slovy …..), celkem tedy cena za oba podíly činí … Kč (slovy …..). Část kupní ceny ve výši … Kč (slovy …..) se kupující zavazuje zaplatit každému prodávajícímu ihned při podpisu této smlouvy v hotovosti. Zbytek kupní ceny, tj. … Kč (slovy ……) každému prodávajícímu, celkem … Kč (slovy …..) se kupující zavazuje zaplatit do … dnů po vkladu jeho vlastnického práva k převáděnému podílu na nemovitostech do příslušného katastru nemovitostí, a to převodem na účty určené prodávajícími. Článek 6 Strany se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou součinnost ke splnění všech náležitostí a požadavků katastrálního úřadu. Článek 7 Pokud by katastrální úřad pravomocně rozhodl o nepovolení vkladu z důvodů na straně prodávajících a tito by nebyli schopni důvod nepovolení odstranit ani v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Prodávající je pak povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou částku realizovaného plnění za podmínek uvedených v čl. 8 odst. 2 této smlouvy. Prodávající mají právo odstoupit od této smlouvy, pokud kupující nesplní svůj závazek k úhradě kupní ceny podle podmínek této smlouvy, a to ani v přiměřené náhradní lhůtě __ dnů. Prodávající je pak povinen vrátit kupujícímu již realizované plnění neprodleně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne vypovězení této smlouvy. Pokud by se v tomto případě prodávající při vrácení již realizovaného plnění dostal do prodlení, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši _ % z celkové částky realizovaného plnění za každý den prodlení. Článek 8 Daň z nemovitosti ve výši připadající na jejich podíly za období do převodu vlastnictví hradí prodávající, po tomto datu kupující. Správní poplatek za vklad do vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí oba prodávající poměrně každý sám. Článek 9 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a je vyhotovena v osmi exemplářích, z nichž každý účastník obdrží po jednom a ostatní budou zaslány příslušnému katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí. ………….. prodávající ………….. prodávající ………….. kupující