O tom, že si nedovedeme představit život bez kontaktu s přírodou, svědčí především naše odvěká touha ji alespoň trochu přenést do svého příbytku, alespoň její zlomek vlastnit. A nejen přinést, ale i podmanit a přizpůsobit našemu uspěchanému a přetechnizovanému žití. Proto jsme začali do našeho příbytku přenášet rostliny. Vytváříme si v interiérech zelené kouty, necháváme dělat zimní zahrady, jen proto abychom měli kde Autor: archiv načerpat nové síly, uklidnit svou mysl a duši. Chceme být obklopeni zelení za každé roční doby a především v zimních obdobích, kdy je venku zeleně nedostatek. Proto jsme začali našemu životu přizpůsobovat i rostliny. A aby se v našem interiéru cítily rostliny dobře a nestrádaly, musíme jim poskytnout alespoň základní životní podmínky. Musíme mít na mysli, že se rostliny interiérovému prostředí přizpůsobují různě a každá potřebuje pro svůj růst a vývin něco jiného. Míra přizpůsobení je u každé rostliny rozdílná a závisí na jejím původu i nárocích. Přesto však lze stanovit společné zásady plynoucí ze skutečnosti, že jejich život je v podstatě podmíněn dvěma základními životními pochody, které spolu úzce souvisí. Mezi ně patří koloběh vody a fotosyntéza. Základem životního prostředí i podmínek je tedy světlo, teplo, vzduch, voda a půda, obsahující nezbytné živiny. Je třeba si ještě uvědomit, že tyto základní prvky životního prostředí se vzájemně doplňují, podmiňují a ovlivňují. A jedině soulad všech prvků vytvoří příznivé podmínky pro růst a vývoj rostlin. Autor: archiv Nároky pokojových rostlin na světlo jsou velmi rozdílné a vyplývají ze světelných podmínek jejich přirozeného stanoviště. Rostlinu do místnosti tedy budeme vybírat především podle jejího nároku na světlo, aby se jí ve světelných podmínkách konkrétní místnosti mohlo dařit. Podle nároků rostlin na světlo se rozlišují tři základní skupiny, a to světlomilné, snášející stín a stínomilné. Kromě intenzity osvětlení má velký význam pro jejich růst i délka dne. Podle požadavků na délku dne se rostliny rozdělují na dlouhodenní, krátkodenní a k délce dne neutrální. Dalším důležitým prvkem životního prostředí rostlin, jak již bylo řečeno, je teplota. Ta ovlivňuje především rychlost a intenzitu různých životních pochodů, zejména dýchání, fotosyntézy, odpařování vody z povrchu rostlin, růstu a tvorby květních orgánů. Požadavky rostlin na teplotu jsou odlišné nejen podle jednotlivých druhů, ale zároveň i fáze vývoje. Je proto dobré vědět, že okrasné pokojové rostliny mohou být teplomilné, nebo na teplotu méně náročné. Teplomilným rostlinám bude nejlépe vyhovovat teplota 20 - 28 stupňů Cesia, méně náročným pak běžné teplotní podmínky našich bytů, ale i nižší 15 - 17 stupňů Celsia. Prudké teplotní výkyvy nejsou vhodné pro žádné z nich, dokonce jsou pro ně nebezpečné, proto je nutné jim zajistit co možná nejstálejší teplotu. Rovněž je důležité vědět, že světlo a teplota by měli být vyvážené. Autor: archiv Co se ovzduší týče, je pro dobrý vývoj a růst pokojových rostlin potřebný čerstvý, čistý a dostatečně vlhký vzduch, jehož nejdůležitějšími složkami jsou kyslík, oxid uhličitý a vodní páry. Dostatečný přívod čerstvého vzduchu rostlinám zabezpečíme pravidelným větráním místností, které zjara bude častější a nejintenzivnější v létě. Za chladného počasí je nutno místnosti větrat opatrně, protože jsou pokojové rostliny citlivé na přímé působení chladného vzduchu. Rovněž je pro ně nebezpečný průvan, zejména pak pro tropické druhy. Životadárná voda má pro rostliny stejný význam jako správné osvětlení a teplota. Na správném zalévání a rosení především závisí jejich vývoj a kvetení. Proto by půda v květináči měla být stále přiměřeně vlhká. Prudké změny od nedostatku vláhy po nadbytek jsou pro rostlinu škodlivé. Z toho vyplývá, že rostliny je třeba zalévat přiměřeně, tedy jen tehdy nebo již tehdy, kdy je zásoba vody v půdě téměř spotřebována. Měli bychom se tedy naučit podle různých příznaků stanovit vlhkost zeminy v květináči, což není nikterak složité. Autor: archiv Většinu pokojových rostlin s výjimkou těch, které shodí všechny listy a jsou ve stadiu klidu, zaléváme, když horní vrstva zeminy v květináči vyschne, což je možné poznat podle toho, že zesvětlá. V teplé místnosti a za slunečného počasí se stačí dotknout půdy prsty, pokud ji shledáme na omak suchou, je potřeba dodat vláhu. Voda určená k zálivce pokojových rostlin, má mít teplotu místnosti. V období intenzivního růstu a kvetení může být její teplota o něco vyšší. U odpočívajících rostlin, především na podzim a v zimě, by však teplejší zálivka mohla vyvolat předčasný růst. Pro zálivku je vhodná odstátá (odražená) voda. Vhodná není převařená, neboť je z ní varem vypuzen veškerý vzduch. Také příliš chladná voda přímo z vodovodu není vhodná, protože kořeny rostlin ji špatně přijímají a nevyužívají. Důsledkem může být následné paradoxní uhynutí rostliny na nedostatek vody. Rostlina by se měla zalévat především do misky - zdola. Pokud přeci jen budeme provádět zálivku ze shora, pak ji provádíme co možná nejblíže k okraji květináče, aby se nenamočil kořenový krček nebo hlízy. Autor: archiv Posledním prvkem, který rostlina potřebuje ke svému žití je zemina, která slouží v květináči jako stanoviště pro upevnění kořenů. Současně ji zásobuje vodou a potřebnými živinami a zabezpečuje půdní vzduch nezbytný pro dýchání kořenů. Pro pokojové rostliny jsou vhodné různé zeminy a jejich směsi, ale protože má každá pokojová rostlina jiné nároky, je lepší se na složení půdy informovat při samotném nákupu. Obvykle se na přípravu směsí pro pěstování pokojových rostlin užívá drnovka, pařeništní zemina, listovka, vřesovka, lesní hrabanka, rašelina, hnojovatka a písek. Chceme-li mít v našem interiéru zelený koutek, který jen bují zdravým, zelení a květy, pak rostlinám musíme poskytnout vše co potřebují. Musíme si tedy při nakupování vybírat jen takové rostliny, kterým bude vyhovovat prostředí našeho interiéru. Proto ještě před tím, než se necháme zlákat nákupem, měli bychom vědět, zda podmínky našeho příbytku uspokojí nároky vyhlédnuté rostliny. Musíme vědět, jaké světelné a teplotní podmínky jí budou vyhovovat, rovněž jak v našich podmínkách přezimuje. Dobré je tedy se zeptat ještě než koupíme na to, co vlastně kupujeme a z toho důvodu je vždy lépe nakupovat v takovém květinářství, kde jsou schopni nám radu poskytnout.