LPG (Liquefied Petroleum Gas) jsou zkapalněné uhlovodíkové plyny. U nás se jako zkapalněný plyn používá propan (C3H8) a jeho směs s butanem (C4H10) nazývaná propan-butan - PB. Mezinárodně se používá zkratka LPG. Některé vlastnosti LPG

 • Vyskytuje se ve formě kapaliny i ve formě plynu.
 • Spaliny neobsahují žádný popílek (saze) ani oxidy síry.
 • Při úniku se odpaří, takže nekontaminuje zeminu ani spodní vody. Splňuje i nejnáročnější kritéria umístění v chráněných krajinných oblastech.
 • Má vysokou výhřevnost
 • Je v podstatě koncentrovaná energie. Ve zkapalněném stavu zaujímá až 270krát menší objem než v plynném stavu. To má výhody při přepravě a skladování.
 • Snadné zkapalnění umožňuje snadnou manipulaci.
 • Dodávka plynu je spolehlivá a nezávislá na rozvodných sítích (zranitelných vlivem živelných či politických událostí), takže jej lze využívat v libovolné lokalitě.
 • Je možno se předzásobit.

Jak funguje topný systém LPG Použití spotřebičů na LPG v domácnostech je v podstatě stejné jako u spotřebičů na zemní plyn. Nejpoužívanějšími z nich jsou:

 • plynové sporáky a vařiče,
 • průtokové a zásobníkové ohřívače vody,
 • lokální topidla,
 • kotle ústředního či etážového vytápění.

V poslední době se používají moderní plynové sporáky s keramickými zářiči a s hladkou sklokeramickou varnou deskou, které vykazují velmi nízký obsah emisí, zvláště oxidů dusíku. S výhodou lze použít kotlů kombinovaných jak pro vytápění, tak i pro ohřev vody a vysoce úsporných kondenzačních kotlů. Používají se i plynová kachlová kamna a krby s velmi působivým účinkem otevřeného ohně. Výhody zkapalněného plynu Mezi hlavní výhody patří snadná dostupnost dodávek do kteréhokoliv, a to i do nejodlehlejšího místa, a jeho skladovatelnost. Výhody snadného skladování se využívá např. v rodinných domcích vybavených zásobníkem LPG, případně baterií velkých lahví. Plyn lze nakoupit v období nižších cen (např. v létě). Jeho cenu určuje trh. Náklady na LPG jsou nižší než např. na elektřinu, pro jejíž výrobu se převážně musí nejprve spálit palivo a teprve s pomocí tepla vyrobit elektrickou energii. S tím jsou ovšem spojeny tepelné ztráty (až 70 %), emise ze spalování a náklady na jejich snižování a likvidaci. Všeobecně se dá říci, že elektřina je tak ušlechtilý a sofistikovaný zdroj energie, že využívat ji pro topení, tj. ke zpětné přeměně na teplo, z něhož již jednou byla se ztrátami vyrobena, je vysoce ztrátový proces a plýtvání palivy. V posledních cca 10 letech došlo ke značné změně zátěže a znečišťování životního prostředí. V minulosti největší poškozování a ohrožení vykazovaly oblasti kontaminované průmyslovými exhalacemi a aerosoly. V dnešní době se však největší zátěž přesunula na místa s lokálním vytápěním bez čištění spalin a na dopravu. Nejpostiženějšími oblastmi jsou dnes města a obce. LPG ale pomáhá tuto zátěž snižovat. Možnosti využití LPG má velmi široké využití. Lze jej využít jako velmi úsporného média pro vaření, otop, ohřev užitkové vody, ale třeba i pro grilování. Je vhodný nejen pro domácnosti, ale i pro dílny a ostatní živnosti, zahradnictví, společnou výrobu tepla a elektřiny, turistiku, kemping, sport, hobby a rekreaci.Značnou předností využívání zkapalněných uhlovodíkových plynů v domácnostech je absence popílku a oxidu siřičitého ve spalinách a nízké hodnoty oxidů dusíku v nich. V obcích, kde je hlavním energetickým zdrojem LPG, nemůže nastat situace, kdy se v ovzduší (při inverzi, při nízkém tlaku nebo nedostatečném proudění vzduchu apod.) hromadí dusivý kouř ze spalování pevných paliv – emise nebezpečných zplodin. Tam, kde obyvatelé topí převážně LPG, sníží se spalování nebezpečného odpadu v kamnech. Nespornou výhodou je i jeho dostupnost pro jeho jednoduchý transport. Je ho možné tedy využít všude tam, kde není dostupnost jiného zdroje energie.Zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny Používají se při požadavcích na větší odběry plynu: pro topení, vaření a ohřev užitkové vody v rodinných domech, pro vytápění a ohřev vody na pracovištích, v ubytovnách, v hotelech, penzionech a restauracích, k vytápění bytových i nebytových prostor, a rovněž pro centralizované zásobování LPG obcí, jejich částí nebo pro menší či větší výtopnu nebo teplárnu. Umisťují se: jako nadzemní - mimo vnitřní prostory nad úroveň terénu, jako podzemní - mimo vnitřní prostory pod úroveň terénu, nebo uvnitř prostoru v budovách. Zásobování Jelikož LPG je mobilní energie, zásobování je lehce dostupné. Samozřejmě záleží na uzavřené smlouvě s jednotlivými firmami a jejich kvalitách. Pro obce je výhodné centrální zásobování zkapalněným plynem; lze tak vyřešit zásobování energií pro více rodinných domů nebo pro jednotlivé domy s více rodinami. Počet připojitelných domků nebo bytových jednotek je prakticky neomezený. Z centrálního zásobníku kapalného plynu vede podzemní vedení ke každé přípojce. Plynoměry v jednotlivých domech nebo bytových jednotkách evidují přesné množství odebraného plynu, takže vyúčtování se provádí podle skutečné spotřeby. Díky svým vlastnostem a přednostem je LPG odpovědí, když hledáte mobilní, univerzální, čistou a efektivní energii. Více informací o LPG můžete získat na internetových stránkách www.calpg.cz.