Příčinou vlhkosti v konstrukci domu může být vzlínající vlhkost, která do ní proniká mnoha způsoby, například díky přirozené navlhavosti materiálu, kapilárním vzlínáním, smáčením konstrukce protékající vodou - například z potoka a podobně, vlhkost stavby může způsobit i tlaková voda či vysoká hladina spodní vody či různé chemické reakce. Příčinou vlhkého zdiva může být i nekvalitně provedená hydroizolace základů nebo její porušení. Stejné následky jako vzlínající vlhkost mohou mít i vzlínající soli, které jsou přenášeny vlhkostí do zdiva a mají zde destrukční účinky.

Mechanické odstranění vlhkosti a injektáž

Před započetím sanačních prací je nutné určit příčinu vlhnutí zdiva a na základě tohoto poznatku zvolit odpovídající řešení. Možností následného odstranění je více. Mezi nejčastěji používané a všeobecně známé metody patří již zmíněné stavební úpravy, vedoucí k odstranění vlhkosti. Relativně nejmenší stavební zásah vyžaduje odvodnění základů stavby zvenčí - po obvodu zdi je vykopána takzvaná odvětrávací šachta pro rychlejší odtok vody, do této šachty je vložena drenáž a vše zasypáno štěrkem, který je vysoce vodopropustný. Další metodou je takzvané mechanické a injektážní odstranění - jde o dodatečnou hydroizolaci stěn podřezáním zdiva podle jeho šířky strojní pilou (zdivo z pálených i nepálených cihel) nebo diamantovým lanem (kamenné zdivo nebo beton) - do spáry je vkládána fólie s dlouhou životností, odolná proti tlakové vodě, radonu i solím, a injektážní trubka, po omítnutí spáry cementovou maltou a jejím zatvrdnutí je spára pod tlakem vyplněna injektážní maltou. Případně je použita pouze tlaková injektáž, kdy je zdivo navrtáno ve sklonu tak, aby vrty protnuly ložné spáry cihel. Do otvorů jsou vloženy injektážní trysky, na něž je připojena vysokotlaká hadice injektážního čerpadla a do zdiva je pod tlakem vpravována jednosložková nebo dvousložková pryskyřice, která se v konstrukci roztahuje, nabývá na objemu, obaluje cihly a vyplňuje prostor ve spárách. Injektážní metodu lze provést u méně vlhkého zdiva i s pomocí chemických prostředků, zdivo je navrtáno šikmo dolů pod úhlem 30°- 45° v případě samovolné injektáže, s menším sklonem 15°- 30° v případě injektáže pod tlakem. K vytvoření izolační clony jsou použity silan-siloxanové, silikonové nebo silikátové mikroemulze.

Elektrofyzikální a elektrochemické odstranění vlhkosti

Při elektrofyzikální metodě je využito vlastností elektrického proudu. Vzhledem k tomu, že molekuly vody přechází v elektrickém poli od kladného k zápornému pólu, je možné vzlínání vody zamezit změnou elektrického pole vody - dojde k otočení pohybu molekul, a tím i k zabránění postupu vlhkosti vzhůru. Tato metoda patří mezi neinvazivní, není náročná z hlediska provedení i materiálů, a je i ekonomicky přijatelnější oproti výše uvedeným postupům. Předností je i pouze minimální zasahování do statiky zdiva. Další možností je elektrochemické odstranění vlhkosti, které je založeno na bázi chemických procesů a spojuje injektážní a elektrofyzikální metody. K odstranění vlhkosti je v tomto případě používán injektážní roztok s těsnicími a elektrovodivými vlastnostmi.

Příště: Vlhkost v domě - Bojujeme proti plísním