Prvního července 2006 nabývá účinnosti novela nařízení vlády na základě něhož poskytuje Státní fond rozvoje bydlení ČR od roku 2001 podporu ve formě úrokové dotace k úvěru na opravy a modernizace panelových domů. Do novely nařízení vlády musely být promítnuty také podmínky zajišťující slučitelnost této podpory s právem Evropských společenství, které mimo jiné stanoví, že žádost o poskytnutí podpory musí být podána před zahájením opravy nebo modernizace panelového domu. Tento požadavek zásadně mění dosavadní praxi, kdy bylo možno opravu nebo modernizaci zahájit před podáním žádosti o podporu.

Z tohoto důvodu doporučujeme všem subjektům, které mají zájem využít podporu podle tohoto nařízení a které již začaly, v souladu s dosavadními podmínkami, provádět opravy či modernizace, aby co nejdříve kontaktovaly Státní fond rozvoje bydlení ČR a nejpozději do 30. června 2006 podaly žádost o poskytnutí podpory. Bližší informace týkající se podávání těchto žádosti žádostí poskytne Státní fond rozvoje bydlení (www.sfrb.cz). Pokud do tohoto termínu výše uvedené subjekty nepodají žádost o poskytnutí podpory, nebude již možné v těchto případech od 1. července 2006 podporu poskytnout.

Zdroj: SFRB