Dědictví neznamená bohužel vždy aktiva, může nastat situace, kdy by potenciální dědic vnímal dědictví spíš jako trest. K tomu dochází nejčastěji tehdy, když je dědictví předlužené, tedy dluhy jsou vyšší než hodnota případného dědictví. V takovém případě má dědic právo (i dobrý důvod) dědictví odmítnout. Jaké jsou varianty odmítnutí dědického práva?

Zřeknutí se dědictví

Pokud by se dědic chtěl zříct svého dědického práva, musí to udělat ještě za života zůstavitele (tedy toho, po kom by měl případně dědit). Zůstavitel s dědicem v takovém případě uzavřou notářsky ověřenou smlouvu, která rozhodnutí potvrdí. Pokud by si to dědic rozmyslel, je možné smlouvu zrušit, ale opět písemně, tedy také za života zůstavitele. Zřeknutí se dědického práva se automaticky vztahuje i na potomky dotyčného, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Zřeknutí se dědického práva není příliš časté, ale může připadat v úvahu, například když zůstavitel ještě za života významně obdaruje některého ze svých potomků, ale nechce, aby další potomci byli ošizeni. Obdarovaný potomek se proto může zříct dědictví, které si rozdělí jeho sourozenci.

Odmítnutí dědictví

Pokud se dědic rozhodne odmítnout dědictví po smrti zůstavitele, musí do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o tomto právu vyrozuměn (u dědiců žijících v zahraničí jsou to tři měsíce), adresovat příslušnému soudu výslovné prohlášení. K odmítnutí většinou dochází v rámci soudního jednání, ale není to podmínkou. Odmítnutí dědictví je nevratné a dědic se tím vzdává celého podílu na dědictví.

Odmítnutí dědictví s výhradou povinného dílu

Neopominutelný dědic (tedy potomek zůstavitele) se nemůže vzdát celého podílu na dědictví. Ze zákona mu náleží tzv. povinný díl, tedy čtvrtina dílu, který by mu náležel, pokud by dědictví neodmítl. Tento díl se vypočítává z hodnoty majetku a je zbaven dluhů.

Vzdání se dědictví

Poslední variantou, jak se dědic může vzdát svého podílu na dědictví nebo jeho části, je vzdání se dědictví ve prospěch jiného dědice. To probíhá v rámci soudního jednání a druhý dědic musí s takovým rozhodnutím souhlasit. V takovém případě se dědic může vzdát nejen celého podílu na dědictví, ale i jeho části.

Zdroje: dostupnýadvokát.cz, eprávo.cz