V současné době může kdokoli přijít na katastrální úřad s padělaným ověřením na kupní smlouvě a nemovitost mu bude přepsána. A co je v katastru psáno, to je nejdůležitější. Na nemovitosti, které jsou v katastru nemovitostí (KN), si pak může podvodník vzít půjčku, zapsat exekuci nebo je obratem prodat. A skuteční majitelé nemusí ani nic vědět. To se změní.

Více bezpečí

NOZ se zaměří na větší bezpečnost změn vlastníků. KN bude totiž informovat všechny zúčastněné strany o navržených změnách poštou či datovou schránkou, a to do 24 hodin od podání a zcela zdarma. Pokud někdo žije v zahraničí nebo nemá přístup k poště na stálém bydlišti, může si zaplatit službu, která jim informace pošle smskou nebo mailem. Nebude tedy tak snadné nepozorovaně někomu pod rukou „vyfouknout“ nemovitost.

Více času

Bohužel to bude znamenat, že všechny strany budou mít na odvolání víc času. Čas ale také znamená, že zápis do katastru se výrazně prodlouží. A jelikož právo k nemovitosti vzniká až zápisem do katastru nemovitostí, a to jen na základě takových listin, které to umožňují, prodlouží se výrazně lhůta zápisu, vydání peněz z úschovy, uvolnění peněz bankou na hypotéku apod. „Prodloužení řízení o vkladu může být způsobeno tím, že katastrální úřad povolí vklad nejdříve po uplynutí 20 dnů od odeslání informace účastníkům řízení (nová informační povinnost katastru),“ říká advokát Jaroslav Mašín. Druhá stránka věci je však finanční. Tuto situaci opět vysvětluje Jaroslav Mašín: „Náklady s převody nemovitostí se od roku 2014 kupodivu sníží, když ve většině případů zanikne povinnost vyhotovovat znalecký posudek jako přílohu k přiznání dani z převodu nemovitostí. Tím se ušetří 3 000 – 6 000 Kč.“

Více úředničiny

Aby byly všechny možnosti zabezpečeny, bude se muset víc úředničit. Například plná moc pro vklad bude muset být ověřena notářem nebo obecním úřadem. Uvedené pravidlo se neuplatní pouze v případě, že se vklad provádí na základě veřejné listiny, kdy osobou, která předmětnou plnou moc udělila, je osoba, která veřejnou listinu sepsala.

Přílohou návrhu na vklad již nebude vkladová listina (jde například o kupní smlouvu) v počtu vyhotovení o dvě větším, než je počet účastníků vkladového řízení. Tato vkladová listina bude pouze v jednom vyhotovení a bude možné ji předložit v listinné či elektronické podobě.

Katastrální úřady budou mít právo přezkoumat vkladovou listinu. Zkoumají se náležitosti listiny potřebné pro zápis, její srozumitelnost, nezaměnitelné označení kupujícího a prodávajícího, správné označení nemovitosti atd.

Více oprav

Pokud se stane, že budete dotčeni na svém majetku zápisem v katastru na základě třeba padělané smlouvy a úřad vás vyrozumí, máte do jednoho měsíce od vyrozumění právo žádat, aby příslušný katastrální úřad vyznačil do katastru nemovitostí tzv. poznámku spornosti, přičemž své právo musíte do dvou měsíců předložit u soudu a tuto skutečnost doložit katastrálnímu úřadu, který jinak uvedenou poznámku spornosti z katastru nemovitostí vymaže.

Novým občanským zákoníkem by měl být teoreticky více chráněn kupující, který koupí byt od osoby zapsané v katastru nemovitostí a bude v dobré víře. To se však týká pouze relativně malého okruhu případů, kdy kupující nabude nemovitost od nevlastníka,“ říká Jaroslav Mašín a dodává. „V jiných ohledech by práva prodávajících a kupujících měla být chráněna stejně, u standardní koupě nemovitostí nejde o žádné spotřebitelské vztahy, kde by měla být jedna strana zvýhodněna."

Jestliže nebudete o zápisu cizího práva řádně vyrozuměni, můžete se uvedeného práva domáhat ve lhůtě 3 let od provedení zápisu.

Bohužel to má i svou stinnou stránku. Už dnes právníci poukazují na fakt, že tato klauzule způsobí, že jakýkoli návrh na vklad mladší než tři roky může kdokoli zpětně napadnout.

Více informací

U uvedených nemovitostí se nově budou také zapisovat další práva. Například ta, která vznikla, zanikla i se změnila na základě zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě, vydržením či přírůstkem. Nově se takto do KN budou zapisovat cenové údaje o nemovitostech. Nebudou se vpisovat staré informace, ale jen ty, které vzniknou po Novém roce. Údaje o cenách pak KN ukáže jen těm, kteří prokážou svou totožnost.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com