Evropská unie vytvořila směrnici, vyčlenila peníze na podporu a nechala schválit a přijmout členské státy nové podmínky pro prodej domácích kotlů. Je to pravá revoluce, protože se zamezuje prodeji starých a neekologických kotlů a přechází se pouze na ty s nejvyšší účinností a nejnižšími emisemi prachu a karcinogenů.

Do roku 2022 bude stát posílat krajům dotace na výměnu těchto kotlů. Tento složitější způsob je kvůli financování z fondů EU. Takže nejdříve si musí o peníze zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům.


Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Téměř 90 % celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a téměř 40 % celkových emisí prachových částic PM10 pochází ze sektoru lokálního vytápění domácností. Právě tyto látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, které bude potřeba vyměnit, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice.


Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Zároveň je v mezirezortním připomínkovém řízení novela zákona o ochraně ovzduší, která zavádí možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech. S povinným přechodem na ekologičtější kotle pomůže občanům ministerstvo životního prostředí, díky 9 miliardám, které získalo na výměnu kotlů v domácnostech od Evropské komise.

Už od roku 2014 se nemsí prodávat kotle s horší meisní třídou než 3. Na obrázku automatický kotel na uhlí Dakon FB2 Automat Autor: Oficiální zdroj Už od roku 2014 se nemsí prodávat kotle s horší meisní třídou než 3. Na obrázku automatický kotel na uhlí Dakon FB2 AutomatAutor: Oficiální zdroj

„Evropská komise původně vůbec nechtěla podporovat výměnu uhelných kotlů opět za ty uhelné. Ale nový kotel na uhlí s těmi nejpřísnějšími ekologickými parametry může mít o více než 90 % nižší emise benzo(a)pyrenu i prachu oproti tomu starému neekologickému. Také EK nechtěla podporovat výměnu kotlů v bytech a domech, ze kterých teplo výrazným způsobem uniká. Nakonec se nám podařilo najít řešení pro komisi přijatelné. Všechny nové kotle budou muset splňovat nejpřísnější technické a emisní parametry, a pokud nebude v energetickém průkazu budovy vyznačena minimálně třída C, pak bude nutné spolu s výměnou kotle udělat i drobná energetická opatření, jako např. izolace oken a zateplení stropu, sklepa nebo půdy. Celková dotace na kotel a související úpravy může dosáhnout až 85 % z maximální částky 150 tisíc korun. Kotle, které budou v rámci programu dotovány, budou součástí speciálního seznamu, který povede Státní fond životního prostředí ČR, a do kterého se od 20. července mohou hlásit výrobci a dodavatelé, kteří splňují zmíněné technické požadavky,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Kraje však mají volnou ruku při vytváření vlastních podmínek. Mohou tak například samy určit, že nebudou podporovat uhelné kotle, že budou naopak podporovat jen některé oblasti s nejvyšším ekologickým zatížením apod.

Na co dostanete dotaci:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty
 • projektová dokumentace

Čtěte také

Kotel

Čtěte také

Na podzim už musíte pořídit kondenzační kotel

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč). Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP.

 • Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP zapisovat tepelná čerpadla a kondenzační kotle na zemní plyn
 • Kotle na pevná paliva bude možné na seznam zapisovat po oficiálním zveřejnění nařízení EK k Ekodesignu koncem července

Výše podpory:

 • Kotel výhradně na uhlí 70 %
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
 • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
 • dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z několika energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista).

 1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
 2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
 3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
 4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
 5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
 6. Dílčí výměna oken
 7. Výměna vstupních a balkonových dveří
 8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
 9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Kde a kdy budete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Je tedy třeba sledovat úřední desky a věstníky daného kraje. Budete muset doložit samotnou žádost o poskytnutí dotace (ty budou k dispozici na krajských úřadech), průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech. Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více. Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází. Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com