Vláda na svém jednání přijala návrh nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) z dílny Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Formou dotace bude SFRB krýt část nákladů spojených s odstraňováním havarijních stavů na panelových domech.

"Nejde o nový krok, jedná se pouze o právní úpravu existující podpory, která byla dlouhodobě poskytována z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) na základě programu "Podpora oprav vad panelové bytové výstavby" do konce roku 2005. Tento dotační titul je od roku 2006 převáděn ze státního rozpočtu do rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení. Vytvoření právního rámce je nutné, protože prostředky Fondu k uvedeným účelům lze poskytovat pouze na základě nařízení vlády," uvedl k návrhu ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Výše zmíněný dotační titul je převáděn z rozpočtové kapitoly MMR na SFRB. Důvodem je nedostatečný objem finančních prostředků, které může ministerstvo na tyto účely uvolnit a naopak dostatečné množství finančních prostředků v rozpočtu SFRB.

Dotace, kterou bude SFRB poskytovat je určena výhradně na zabezpečovací práce a údržbu staveb prováděné v souvislosti se zabezpečovacími pracemi - tj. na odstranění havarijních stavů. Dotace může krýt maximálně 40 % skutečných nákladů na uvedené činnosti, nejvýše však 55 000 Kč na jeden byt v domě. Příjemcem dotace může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového bytového domu, nebo bytu či nebytového prostoru v panelovém objektu. Žádat může i společenství vlastníků bytových jednotek.

Předkládané nařízení vlády bude předloženo Evropské komisi k notifikaci, jejímž cílem bude získání právní jistoty ve věci slučitelnosti této veřejné podpory s právem ES. Vzhledem k tomu, že notifikace, podle dosavadních zkušeností, trvá minimálně několik měsíců, mohlo by dojít k významnému zdržení realizace této formy podpory.

Proto vláda využila možnosti, jak zahájit realizaci programu ihned. Do ukončení procesu notifikace bude Fond poskytovat dotace vlastníkům panelových domů do výše "de minimis", tj. 100 tis. EUR jednomu příjemci v období po sobě jdoucích 3 let. Umožní to jednomu příjemci (např. obci nebo bytovému družstvu), který nečerpá jiné podpory "de minimis", opravu panelového domu až s cca 50 byty.

Po úspěšné notifikaci programu ze strany Evropské komise bude možné limit "de minimis" novelizací nařízení vlády trvale odstranit.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj