Díky novele č. 482/2001 Sb. devizového zákona, jež vstoupila v účinnost 1. ledna 2002 a která přinesla některé výrazné změny, zejména možnost nabývat nemovitosti v tuzemsku pro zahraniční právnické osoby podnikající v České republice. Je třeba zdůraznit, že v nabývaní nemovitostí na území ČR cizincem - fyzickou osobou k žádné změně nedošlo. Ustanovení o možnosti nabývání nemovitostí zahraničními právnickými osobami podnikajícími v ČR je zcela nové a bylo mu věnováno mnoho prostoru v samostatném článku, dnes se tedy pouze podíváme na způsoby, kterými může nabýt na našem území nemovitost zahraniční fyzická osoba. Fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt ani není občanem České republiky, může nabývat vlastnické právo k nemovitostem v České republice, pouze na základě skutečností uvedených v devizovém zákoně. Vlastníkem nemovitosti na území ČR se tedy zahraniční fyzická osoba může stát pouze na základě dědění, vlastnické právo může nabýt také pro diplomatické zastoupení cizího státu za podmínky vzájemnosti, dále jde-li o nemovitost nabývanou do společného jmění manželů, z nichž pouze jeden je cizozemcem, nebo má-li cizozemec nabýt nemovitost od manžela, rodičů nebo prarodičů (např. darováním, koupí apod.). Další možností, jak může cizozemec podle zákona nabýt na našem území nemovitost je výměnou, a to výměnou tuzemské nemovitosti, kterou vlastní, za jinou tuzemskou nemovitost, jejíž cena obvyklá nepřevyšuje cenu obvyklou původní nemovitosti. Vlastnictví lze nabýt rovněž, pokud má cizozemec předkupní právo z titulu podílového spoluvlastnictví nemovitosti, nebo jde-li o stavbu, kterou cizozemec vystavěl na vlastním pozemku. Poslední možností, jak může nabýt cizozemec nemovitost v tuzemsku, je že tak stanoví zvláštní právní předpis. Devizový zákon za takový předpis považuje např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, dále zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, nebo zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Jen pro úplnost připomeňme, že od počátku letošního roku, může cizozemec - právnická osoba, která má v tuzemsku umístěn podnik nebo organizační složku podniku a je oprávněna v tuzemsku podnikat, může kromě případů uvedených v § 17 odst. 1 devizového zákona (nabývání nemovitostí cizozemcem - fyzickou osobou, viz výše) nabývat vlastnické právo k nemovitostem v tuzemsku s výjimkou pozemků, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, a pozemků určených k plnění funkcí lesa. zdroj: epravo.cz