Na našem trhu je v součastné době sedm bank, které mohou poskytovat hypoteční úvěry. Přitom poskytnuté úvěry již přesáhli 17 miliard korun a každého asi napadne otázka ,,jak si to mohou dovolit?" Odpověď je však v celku jednoduchá, jelikož hypoteční úvěry jsou vlastně pro banku dlouhodobé pohledávky, dlouhodobě investované prostředky, musí za nimi stát i odpovídající dlouhodobé zdroje jejich poskytování. Jedním takovým zdrojem jsou právně hypoteční zástavní listy. Je to vlastně zvláštní druh dluhopisů - dlužních úpisů. Hypoteční zástavní listy jsou brány jako cenné papíry, které svým prodejem získají vydavateli půjčku od těch, kdo si tento papír koupí. Kupec tím, že si dluhopis koupí tak poskytne vydavateli dluhopisu úvěr a vydavatel se tímto listem zavazuje, že bude kupci pravidelně vyplácet úrok, a že po uplynutí doby splatnosti mu uvedenou částku v dluhopise zase vrátí. Hypoteční úvěry a hypoteční zástavní listy jsou vlastně jedno a to samé. Rozdíl je v tom, že hypoteční úvěry jsou takovou aktivní stranou, kdy banka je v pozici věřitele a klient v pozici dlužníka. Hypoteční zástavní listy pak představují pasivní stranu, kdy se banka nachází v pozici dlužníka a klient v pozici věřitele. (Hypoteční zástavní listy mohou být vydávány pouze bankami, které k tomu mají zvláštní oprávnění od některého z centrálních orgánů. V České republice má toto oprávnění například Česká národní banka, a to se souhlasem ministerstva financí). Pokud nevíme zda si máme nebo nemáme koupit zástavní list musíme podotknout, že jmenovitá částka (což je vlastně částka, kterou musí vydavatel dluhopisů po skončení doby jejich splatnosti vyplatit svým věřitelům) vynecháme-li úroky, musí být ještě plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů. Díky této vazbě jsou tedy kryty i hodnotnou nemovitostí, která slouží jako zástava za splacení hypotečních úvěrů. Vazby mezi hypotečními zástavními listy a hypotečními úvěry jsou zároveň zárukou, že zdroje získané prodejem hypotečních listů budou použity jen k poskytování hypotečních úvěrů. Každý majitel hypotečního zástavního listu od banky dostává pravidelně vyplácené úroky, jejich výše je počítána procentem z nominální čili jmenovité hodnoty hypotečního zástavního listu. Úroky se nejčastěji stanoví jako pevné po celou dobu splatnosti. (Díky významu hypotečních zástavních listů, jenž slouží jako zdroje pro poskytování hypotečních úvěrů jsou úroky osvobozeny od daní z příjmů. To znamená, že ten kdo si koupí hypoteční zástavní listy již získává čistý příjem). Hypoteční zástavní listy se prodávají a nakupují v ceně - kurzu, který se uvádí v procentech z jejich nominální, jmenovité hodnoty. Příklad: Najdeme-li v burzovním přehledu kurz nějakého hypotečního zástavního listu 103,2, znamená to, že se na burze cenných papírů prodává za 103 % jeho nominální hodnoty. Za jeden list v minimální nominální hodnotě 1000Kč, bychom ve skutečnosti tak zaplatili 1032 Kč. Skutečný úrokový výnos z investice do hypotečního listu není závislý jen na výši úrokové sazby, ale i na kurzu, za který ho koupíme. Pokud jsme se rozhodli, že si i přesto hypoteční zástavní list pořídíme je dobré si před koupí ověřit několik základních věcí:  Které hypoteční banky, v jaké výši, v jaké nominální hodnotě, za jakou úrokovou sazbu a s jakou dobou splatnosti hypoteční zástavní listy vydali.  Zda se jedná o hypoteční zástavní listy veřejně obchodovatelné. Neobchodovatelnost zástavních listů totiž stěžuje možný prodej jinému zájemci před dobou jejich splatnosti  Zda se jedná o listinné či zaknihované hypoteční zástavní listy. Hůře se obchoduje s hypotečními zástavními listy v listinné podobě, u zaknihovaných se zase hůře prokazuje jejich existence.  Zda se jedná o hypoteční zástavní listy na jméno nebo na doručitele. S listy na doručitele je snadnější manipulace. Hypoteční zástavní listy na jméno jsou takové, kde je předem prodeje zaznamenáno jméno kupce. Listy na jméno mají výhodu v tom, že s nimi může manipulovat pouze majitel a nevýhodu v tom, že jejich případný prodej jinému zájemci podléhá schválení vydavatelem hypotečního listu.  Jaká je nominální hodnota jednoho hypotečního zástavního listu.  Vhodné je též znát jaký je kurz, jaký je alikvotní úrokový výnos a jaký je výnos do doby splatnosti.