Kathrin Schwirn ze Spolkové agentury pro životní prostředí v Dessau uvedla, že existují náznaky, že látky, které mají ve své podstatě toxické vlastnosti, by mohly být ještě toxičtější díky většímu povrchu materiálu v nanoformě. Nanostříbro například vyvolalo zánětlivé procesy v plicích krys. Také nanoforma oxidu titaničitého, který se používá u krémů na opalování s obzvláště vysokým faktorem ochrany před sluncem, spustil rakovinu plic při pokusech na zvířatech.

Karcinogenní účinky potvrzeny?

„Plíce jsou při inhalaci nanočásticemi nejhůře postiženým orgánem z hlediska množství uchovaného materiálu. Po hodinové inhalaci 15 nanometrů (nm) iridiových nanočástic bylo v plicích pokusných krys zjištěno až 7.101 částic. Dýchání je nejvýznamnější cesta pro vstup nanočástic,“ říká Ing. Dušan Nohavica, CSc., světově uznávaný odborník na nanočástice z Fyzikálního ústavu AV ČR, který dodává: „Další epiteliální povrchy, jimiž nanomateriály prostupují, jsou v zažívacím traktu, oční spojivky a kůže.“ Po téměř deseti letech práce zveřejnila Evropská komise své konečné rozhodnutí klasifikovat oxid titaničitý jako karcinogen kategorie 2. Zveřejnění právních předpisů v Úředním věstníku Evropské unie klasifikuje oxid titaničitý (TiO2 \ u200b) jako podezřelý karcinogen kategorie 2 pro inhalační expozici podle nařízení EU (ES) č. 1272/2008.

Nanočástice jsou potenciálně škodlivé:

Zdroj: Youtube

Nanočástice nejsou označeny

Stále neexistuje vědecký důkaz, že nanočástice poškozují člověka nebo které materiály jsou zvláště nebezpečné. To vyvolává mnoho otázek. Ale pokud se chcete dozvědět více o nanoproduktech a zvážit výhody a nevýhody, máte velký problém: Nanoaditiva nemusí být schválena, a dokonce nemusí být ani označena. Dle informací Státního zdravotního ústavu v Praze existují od 1. 1. 2020 nové požadavky na nanomateriály. Účelem je zajistit, aby společnosti poskytovaly dostatek informací k prokázání bezpečného používání svých nanomateriálů pro lidské zdraví a životní prostředí.

Nanočástice a legislativa

Změny se vztahují na všechny nové a stávající registrace týkající se nanoforem. To znamená, že se od žadatelů o registraci očekává, že od 1. ledna 2020 aktualizují své stávající dokumentace s informacemi o produkovaných či distribuovaných nanoformách. Povinností žadatele je respektovat revidované přílohy REACH zabývající se nanoformami, které zavádějí objasnění a nová ustanovení pro charakterizace nanoforem nebo sad nanoforem, na které se vztahuje registrace, posouzení chemické bezpečnosti, požadavky na informace o registraci a povinnosti následného uživatele.

Jak rozpoznat produkty s nanotechnologií

„Na jedné straně se mohou spotřebitelé ujistit, že je produkt cílen na klíčové slovo „nano“,“ radí Monika Büning, expertka ze Spolkového svazu ochrany spotřebitele. „Tak tomu bývá častěji například u sprejů na péči o boty.” Na druhou stranu můžete při nákupu vnitřní malířské barvy, fasádní barvy nebo laku v prodejně konkrétně požádat o produktové listy. Důvodem je také dotaz na klíčová slova jako „antibakteriální“ nebo „odpuzující špínu“ či „samočisticí“ na obalu.

Zdroj: FOEN, IZB