Vláda ČR schválila návrh novelizace nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů.

Cílem předkládaného návrhu novelizace nařízení o použití prostředků SFRB ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů je zajištění slučitelnosti této podpory s komunitárním právem Evropské unie v oblasti veřejné podpory a volného pohybu služeb.

Ke splnění cíle v oblasti veřejné podpory požádal SFRB v červnu 2005 Evropskou komisi o její stanovisko k programu podpory modernizace panelových domů. Komise ve svém vyjádření uvedla, že přezkoumaný režim podpory je za podmínek, k jejichž dodržení se Česká republika zavázala, slučitelný s právem Evropských společenství ve věci veřejné podpory.

O veřejnou podporu se jedná z toho důvodu, že příjemce podpory provozuje - nebo může provozovat - tzv. hospodářskou činnost, mezi kterou patří, podle Evropského soudního dvora, i pronájem nemovitostí bez ohledu na výši nájemného a to bez ohledu na právní charakter pronajímatele nebo jeho financování.

"Vzhledem k tomu, že se o veřejnou podporu jedná, nemůže být její výše libovolná, ale musí být omezena - nejlépe limitem de minimis (100 000 Eur během tří let pro jednoho nabyvatele). V některých případech bychom však chtěli poskytovat podporu i nad tento limit. To v praxi znamená, že de facto lze postupovat buď v souladu se zvláštní výjimkou nebo musíme využít limitu platného pro regionální podporu, aniž by ovšem byly aplikovány ostatní principy regionální podpory," vysvětlil k návrhu ministr Martínek.

Schválený materiál zároveň obsahuje některé další důsledky členství naší země v EU. Tím je například vypuštění povinnosti poskytovat úrokovou dotaci jen k úvěru v české měně, povinnost zahraniční úvěrující banky mít pobočku v ČR apod. Do návrhu vládního nařízení bylo dále promítnuto novelizované znění zákona o SFRB a některé poznatky z praxe v souvislosti s přesnějším vymezením vztahu se stavebním právem a s právní úpravou vlastnictví bytů.

Zdroj: MMR