Návštěvní řád internetového portálu TvujDum.cz

 1. Provozovatelem internetového portálu TVUJDUM.CZ, http://www.tvujdum.cz, je společnost Sanoma Media Praha, s.r.o., se sídlem Lomnického 7/1705, 140 79 Praha 4.  
 2. Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek tvujdum.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek tvujdum.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.  
 3. Jakékoliv užití internetových stránek tvujdum.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek tvujdum.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti Sanoma Media Praha, s.r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek tvujdum.cz.  
 4. Na internetových stránkách tvujdum.cz jsou společností Sanoma Media Praha, s.r.o. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sanoma Media Praha, s.r.o..  
 5. Veškerý obsah internetových stránek tvujdum.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek tvujdum.cz byl získán ze zdrojů, které společnost Sanoma Media Praha, s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Sanoma Magazines Praha, s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek tvujdum.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách tvujdum.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách tvujdum.cz.  
 6. Společnost Sanoma Media Praha, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek tvujdum.cz.  
 7. Každý návštěvník užívá internetové stránky tvujdum.cz na vlastní riziko. Společnost Sanoma Media Praha, s.r.o. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek tvujdum.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost Sanoma Media Praha, s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek tvujdum.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Společnost Sanoma Media Praha, s.r.o. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách tvujdum.cz, neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách tvujdum.cz.  
 8. Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek tvujdum.cz, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost Sanoma Media Praha, s.r.o. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti Sanoma Media Praha, s.r.o. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti Sanoma Media Praha, s.r.o.  
 9. Společnost Sanoma Media Praha, s.r.o. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.  
 10. Společnost Sanoma Media Praha, s.r.o. upozorňuje návštěvníky svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je či bude společnost Sanoma Media Praha, s.r.o. povinna se řídit.  
 11. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách tvujdum.cz. Společnost Sanoma Media Praha, s.r.o. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1.8. 2001.