Sepište všechny položky majetku, který jste společně získali a nabyli po dobu manželství, s návrhem, kdo bude co nadále užívat - a podejte k soudu Návrh na vypořádání společného jmění manželů. A to do třech let po rozvodu. Pokud to v této lhůtě nestihnete, majetek se považuje za rozdělený - platí §150 (viz tabulka).

Pokud ale dojde na soud, může být dělení složité, přičemž variant je hodně. Ve hře mohou být obchodní podíly ve společnostech, družstevní byty, chaty a chalupy, automobily a tak dále. Variant dělení a vypořádání může nastat mnoho - například tomu manželovi, který výhradně používá automobil (je řidič, druhý ne), soud třeba vůz ponechá, zatímco druhý manžel musí dostat jiné vyrovnání.

Ze SJM se přitom vylučují věci, které si každý z manželů do manželství přinesl, dále dědictví, které případně někomu z nich připadlo za dobu trvání manželství, stejně jako osobní dary.

Je ovšem potřeba dohodnout se nejen o majetku a jeho rozdělení, ale také o rozdělení závazků - splátek úvěrů, všech rodinných dluhů. Jedním z největších závazků bývá hypoteční úvěr.

Dva způsoby prodeje domu

Co s ním, když oba partneři už nechtějí v domě zatíženém hypotékou bydlet a úvěr je napsaný na oba dva? Banka může prodej domu povolit, a pokud s tím souhlasí oba manželé, jsou možné dva způsoby:

  • Prvním z nich je ten, že se dům prodá a ze získaných financí se předčasně splatí hypoteční úvěr. Nový majitel s domem nepřebírá žádný závazek splácet, ale musí zaplatit celou tržní cenu. Prodej domu si pokud možno naplánujte tak, abyste bance úvěr doplatili v měsíci, kdy se překlápí úroky (jestliže ovšem máte jednoroční fixaci) - jinak jí budete platit za předčasné splacení hypotéky penále! Část peněz z prodeje, rovnající se zbytku pohledávky bance (plus penále, náklady a poplatky), se převede na banku; tím je hypoteční úvěr splacen, zástavní právo ve prospěch hypoteční banky zaniká a do katastru se zapisuje nový vlastník bez omezení užívání. Každému z manželů připadne smluvně domluvený díl financí získaných z prodeje domu.
  • Druhá cesta je prodej domu i s hypotékou, kdy nadále bude úvěr splácet kupec. Bonitu kupce ale zase musí posoudit banka a musí jej schválit, jinak mu rozvádějící se manželé dům prodat nemohou.

Jeden zůstává, druhý manžel se z hypotéky vyváže

Když se manželé nedohodnou, kdo z nich v domě zůstane, a chtějí tam mermomocí zůstat oba dva - pak nastává situace „Válka Roseových“ a ta je jak známo dost komplikovaná. Pokud se ale dohodnou, že jeden z nich zůstane v domě, bude také sám nadále platit hypotéku. Ovšem zase jen v případě, pokud mu to banka povolí, pokud jej jako jediného dlužníka vzhledem k jeho bonitě uzná. Pokud ne, musí si přivést spoludlužníka. Jestliže vhodného spoludlužníka najde, druhý manžel se z hypotečního úvěru vyváže. Rozvádějící se manželé v tom případě musejí požádat banku o vyvázání jednoho z nich ze závazku splácet hypotéku oba společně. Ten, kdo z domu odchází, sám banku o vyvázání z úvěru požádat nemůže a banka to automaticky sama neudělá.

Automatické vypořádání SJM po třech letech (bez dohody a bez soudu) - §150 odst. 4 občanského zákoníku 40/1964 Sb. Nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.

-ag- Foto: www.thinkstockphotos.com