Svá pravidla má nejen stavbu domu, ale i plotu kolem něj. Stavební zákon i jeho nová verze, která byla po několikaleté přípravě schválena letos v létě, platí pro všechny obce, drobný rozdíl nicméně může být v jejich prováděcích vyhláškách. Budování plotů mohou omezovat či upravovat i územní plány jednotlivých obcí, je proto vždy nutné ověřit si pravidla daná v konkrétním místě. Například v Praze je nutné řídit se detailními Pražskými stavebními předpisy, a to i v případě rekonstrukce plotu.

Základní pravidla se nemění

Zásada, že není nutné povolovat ani ohlašovat stavbu plotu mezi sousedy, pokud není vyšší než dva metry od země, zůstává nadále beze změny.

U některých typů oplocení naopak trvá nutnost vyžádat si povolení, případně takovou stavbu ohlásit. „Souhlas stavebního úřadu vyžaduje instalace plotu vyššího než dva metry či plotu mimo zastavěné nebo zastavitelné území, které vymezuje územní plán. Bez úředního razítka se neobejde ani oplocení pozemků hraničících s veřejným prostranstvím nebo veřejnou komunikací, kterou je kromě silnice i chodník,“ potvrzuje Josef Mráz, technický ředitel společnosti Lamark, která vyrábí designové ploty a brány.

Ohlásit je nadále nutné i stavbu těch plotů, které se nacházejí v památkově chráněné oblasti. „Někteří ani nemusí vědět, že se jejich parcela nachází v památkáři chráněné lokalitě. Z katastru nemovitostí by to ale měli snadno zjistit. Pokud pozemek patří k památkové zóně, musí majitel pro oplocení získat souhlas památkářů,“ podotýká Josef Mráz.

Souhlas potřebuje také stavba plotu, která vyžaduje terénní úpravy, tedy hloubení pro zapuštění sloupků. „V této situaci musíte ověřit, zda se pod zemí nachází inženýrské sítě. Pokud ano, má stavitel povinnost nenarušit jejich ochranu, takže potřebuje i vyjádření vlastníků sítí,“ vysvětluje Josef Mráz.

Menší změny nastanou

Nový stavební zákon ale přece jen určité změny týkající se stavby plotů přináší. Tou hlavní změnou je, že dokumentaci pro úředníky může nově vytvořit vždy majitel oplocení, zatímco dosud to ve složitějších případech musí svěřit autorizované osobě, tedy specializovanému inženýrovi, architektovi nebo technikovi.

Nový stavební zákon nabude účinnosti v červenci 2023, některé změny ale začnou platit již od příštího roku.

Zdroj: informace společnosti Lamark, irozhlas.cz