Vláda 31. 8. 2005 přijala nový návrh zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor, který jí předložil ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek. Zákon má posílit ochranu vlastníků bytů, zjednodušit a zpřehlednit dosavadní právní úpravu, obsahuje také komplexnější úpravu správy domu a pozemku. Nahradit má 11 let platný zákon, ve kterém podle ministerstva i přes četné novely zůstala nedořešena řada zásadních nedostatků. Ty by měl navrhovaný zákon, který by měl začít platit od 1. března 2006, odstranit. Co je cílem nové úpravy? V návaznosti na zkušenosti stávající úpravy s využitím osvědčených institutů jednodušším a transparentnějším způsobem upravit vztahy vznikající v rámci existence spoluvlastnictví budovy a s tím spojeného vlastnictví jednotky. Základní body nové úpravy

 • Nově a přesněji je vymezen předmět vlastnictví spočívající ve vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví společných částí domu.
 • Jedná se o zvláštní spoluvlastnictví – zahrnuje vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru a s ním neoddělitelně spjaté podílové spoluvlastnictví na společných částech domu.
 • Přesněji byly vymezeny pojmy, které dosud byly předmětem sporných názorů, např. místnost, společné části domu, zastavěný pozemek, související pozemek atd.
 • Vymezení společných částí domu - nově se zavádějí vymezené společné části domu, což jsou prostory (balkony, lodžie, sklepní kóje, které jsou ve výlučném užívání vlastníků jednotek, ale ne v jejich vlastnictví, v návaznosti je řešena otázka ekonomického podílu výlučných uživatelů na opravách a údržbě těchto prostor).
 • Práva k pozemkům - zastavěný pozemek je samostatný předmět vlastnictví, sdílí však osud jednotky. Další samostatný předmět je související pozemek. Pokud je zmíněn v prohlášení, pak se převádí spolu s převáděnou jednotkou podíl, který je uveden v prohlášení a který nemusí korespondovat s velikostí spoluvlastnického podílu na společných částech domu.
 • Prohlášení vlastníka budovy - je jednodušší, vychází z principu, že prohlášení se nezapisuje do katastru nemovitostí. Zapisují se pouze zapisované údaje dle katastrálních předpisů (týkající se budovy a pozemku), proto prohlášení již neobsahuje pravidla pro přispívání na společné části domu ani podrobnosti týkající se správce (tyto údaje budou nadále ve stanovách společenství a tam, kde společenství nebude založeno, budou nedílnou součástí prohlášení).
 • Nově je upraven způsob odstranění chybných údajů prohlášení, který směřuje k možnosti napravit bez zpochybnění platnosti prohlášení případné chyby ve vymezení jednotek, podlahové plochy, společných částí domu apod.
Vznik společenství Pokud má vzniknout společenství, je vždy zakládáno, a to zakladatelskou listinou nebo zakladatelskou smlouvou, která zahrnuje též stanovy společenství. Společenství se zakládá v domě, který má pět a více jednotek a jsou v něm dva různí vlastníci. V případě bytových družstev se sjednocuje a zjednodušuje stávající úprava a povinnost založit společenství jen v případě, kdy podíl jakéhokoliv družstva na společných částech domu klesne pod 1/4. Výsledkem tohoto procesu bude odstranění problémů s existujícími nefungujícími společenstvími. Majetek společenství – společenství i podle současné úpravy má majetek, je vhodné, aby mělo i příjmy. Společenství má omezenou způsobilost k právním úkonům, a proto má omezené i příjmy. Dosud nebylo zřejmé, co je příjmem společenství a co je příjmem vlastníků jednotek. Nová úprava toto jednoznačně stanoví včetně daňových dopadů. Rozhodování společenství - nově upraveno. Přímo v zákoně dosud bylo upraveno ve stanovách, které byly přílohou nařízení vlády. Transparentněji je upraveno rozhodování kvalifikovanou většinou nebo souhlas všech. Nově je zaveden způsob rozhodování; pokud se změna dotýká jen některých vlastníků jednotek, stačí pouze jejich souhlas. Přínosy nové úpravy
 • Zjednodušení a zpřesnění procesu převodů jednotek do vlastnictví, přesnější a jednodušší úprava prohlášení včetně možnosti jeho opravy, jednodušší a transparentnější rozhodování společenství vlastníků jednotek.
 • Pro vlastníky jednotek – úprava jejich práv a povinností přímo v zákoně a ne ve stanovách jako dosud. Možnost účinněji postihnout vlastníka jednotky, který neplní své povinnosti. Přesnější přehled o finančních tocích.
 • Pro společenství vlastníků jednotek - podrobnější úprava orgánů společenství, jejich volby, fungování a skončení funkce. Podrobnější a přesnější úprava rozhodování společenství vlastníků jednotek. Jednoznačně vymezené příjmy společenství včetně daňových dopadů.
 • Pro družstva - zjednodušení správy provozu a oprav společných částí domu přijetím jednotné úpravy vzniku společenství vlastníků jednotek.
-MMR ČR-