Minulý týden byl představen rozsáhlý projekt rekonstrukce a dostavby jedné z významných památek prvorepublikové epochy. Barrandovské terasy patří k funkcionalistickým dominantám hlavního města. Komplex na skále nad železniční tratí vyrostl ve 30. letech minulého století: nyní po letech chátrání má být v roce 2005 rozsáhle rekonstruován a dostavěn. Celkem se má jednat o stavební dílo za více než 500 milionů korun. Společnost Barrandovské terasy, a.s., která je vlastníkem objektu, plánuje jeho zpřístupnění pro veřejnost na konci roku 2006. Komplex Barrandovských teras by se v budoucnu měl stát nejen architektonickým solitérem, ale také organickou součástí Prahy. Z historie Barrandovských teras Myšlenka výstavby Barrandovských teras, jednoho z nejvýznamnějších příkladů funkcionalistické architektury, vznikla v roce 1924 po návratu V. M. Havla z Ameriky, kde jej inspiroval restaurační pavilon Cliff House v San Francisku na skále nad Tichým oceánem. Autorem projektu se stal architekt Max Urban, který rovněž navrhl podobu nedalekých filmových ateliérů a vilové čtvrti Barrandov. Stavbě dominuje štíhlá věž restauračního pavilonu, která ostře kontrastuje se skalním masívem nad tokem Vltavy. Ve skále vznikly terasy s restauračním provozem a barem Trilobit. Celý komplex byl koncem třicátých let zařízen podle návrhu architekta Vladimíra Grégra. Pod terasami byl vybudován plavecký bazén s impozantní skokanskou věží. Podle architekta Zdeňka Lukeše jde o jednu z prvních staveb, které posunuly vývoj moderní evropské architektury od tzv. „bílého funkcionalismu“ k architektuře tzv. „funkcionalismu emocionálního“. Barrandovské terasy, výletní společenské středisko pro tři tisíce lidí, byly otevřeny 4. října 1929 a hned od počátku svého provozu se setkaly s obrovských zájmem návštěvníků. V den zahájení komplexem prošlo téměř padesát tisíc lidí, během následujících nedělí pak areál pravidelně navštěvovaly až tři tisíce návštěvníků. Areál byl přístupný i lidem bez automobilů, V. M. Havel sem nechal zřídit bezplatnou tramvajovou linku ze středu Prahy. Terasy se staly vyhledávaným místem večírků pražské smetánky. V průběhu let sem zavítal také T.G. Masaryk či Edvard Beneš. Druhá světová válka Barrandovské terasy vážněji nepoznamenala. Od padesátých let, kdy byly znárodněny, se datuje začátek jejich pozvolného úpadku, který se nejdříve dotkl plaveckého areálu. V padesátých letech se nad bazénem uvolnila část skalního masívu a výrazně jej poškodila. Následovalo střídání majitelů a uživatelů komplexu, kteří nedokázali devastaci zastavit. V roce 1992 se památkově chráněný objekt dostal v rámci restitucí zpět do rukou Ivana a Václava Havlových. Oba pak v průběhu 90. let své podíly přepsali na své manželky. Následovalo hledání investora, respektive nového majitele. Tím se v roce 2001 stala společnost Barrandovské terasy, a.s., která v současné době připravuje rozsáhlou rekonstrukci. „Dostavba a rekonstrukce areálu zahrnuje především generální opravu původní restaurace a vyhlídkové věže Barrandovské terasy, která bude v maximální míře přístupná veřejnosti. Sály na ploše 500 m2 by měly navozovat atmosféru 30. let, kdy byl objekt vyhledávanou turistickou atrakcí nejen pro Pražany. Významným prvkem bude také výstavba dvou hotelových objektů s kapacitou 170 lůžek,“ řekl Jaromír Hrdlička, zmocněnec společnosti Barrandovské terasy, a.s. Původní i nové objekty areálu mají poskytnout zajímavé prostory pro kongresy, konference, kulturní a společenské akce. Podle informací, které byly minulý týden zveřejněny, budou dostavba nových objektů a rekonstrukce původní restaurace prováděny současně. V první fázi dojde k vybudování podzemního objektu s technickou infrastrukturou a parkovacími místy, z restaurace budou odstraněny dodatečné poválečné zásahy – například portikus nad vchodem či kabřinec na fasádě. Podle Hrdličkových slov bylo věnováno značné úsilí přípravě celkového záměru už na úrovni studií. V současné době je připraven projekt pro územní řízení na dostavbu, oprava a rekonstrukce původního objektu je na úrovni rozpracovaného projektu pro stavební povolení. Architektonické řešení Barrandovských teras Návaznost na architektonickou, společenskou a estetickou kvalitu místa a stávající architektury Barrandovských teras byla jedním z hlavních úkolů architektonické studie, kterou zpracovali členové projekčního týmu brněnské kanceláře Kuba & Pilař - architekti. „Stěžejním problémem projektu je hmotová návaznost nových ubytovacích objektů na stavbu architekta Maxe Urbana ze 30. let, která je v těžišti areálu a její vyhlídková věž tvoří jeho dominantu. Architektonický návrh na tuto skutečnost reaguje vytvořením dvou hmot, které jsou záměrně odlišně tvarově pojednány. Obě hmoty respektují úroveň římsy prvního nadzemního podlaží stávající budovy restaurace a dominantní vyznění vyhlídkové věže je tak plně zachováno,“ objasnil jeden z autorů studie Ladislav Kuba. Zásadní změna areálu spočívá podle Kubových slov především v nové funkční náplni, tedy ve vybudování ubytovacích kapacit. Na jižní straně areálu – nad venkovními terasami – je navrženo dvoupodlažní, esovitě prohnuté podélné těleso s apartmány, které svým tvarem i výškou sleduje křivku současného oplocení venkovních teras. V místě původního baru Trilobit je hmota zvýšena o další podlaží. Tímto způsobem autoři studie reagují na původní kompozici architekta Urbana. Vztah nově navržené hmoty vytváří s dominantou věže analogickou kompozici jako původní venkovní terasy zakončené barem Trilobit. Čelní, východní strana je odlehčena linií teras s výhledem na údolí Vltavy. Naopak stavba v severním cípu areálu je tvarována kontrastně s ostrými návaznostmi stěn a tím je zdůrazněný vztah objektu ke skalnímu podloží, nad nímž se uplatňuje jako plovoucí konzolovitě přesahující těleso. Výška této třípodlažní stavby také respektuje římsu nad prvním nadzemním podlažím restauračního objektu, čímž je zachována a podtržena dominantní role stávajícího objektu a vyhlídkové věže. Bar Trilobit již dnes neexistuje (v nedávné minulosti vyhořel) a s jeho znovuvybudováním návrh nepočítá. Bazén pod Barrandovskými terasami má jiného majitele, v tuto chvíli tak nelze uvažovat o jeho zapojení do areálu.

O projektu rekonstrukce Lokalita: Praha 5 Architektonické řešení: Kuba & Pilař - architekti Plánovaná realizace: 2005 – 2007 Plánované investiční náklady: 500 mil. Kč -var- Snímky a vizualizace arc