Tehdy však rozsah nabídky stavebních hmot a materiálů na domácím trhu byl velmi omezený, s trochou nadsázky lze říci, že ke každému typu výrobku existoval jeden nebo několik výrobců a dovoz byl téměř zanedbatelný. Zejména tato objektivní skutečnost umožnila autorům tehdejších Tabulek pokrýt celé spektrum základních stavebních hmot a shromáždit potřebné údaje v jediném byť značně obsáhlém svazku. Dnešní stav je ovšem diametrálně odlišný, nabídka na trhu představuje obrovské množství nejen samotných základních výrobků, ale jejich modifikací, typů a druhů. Vyrábí nebo dováží je desítky a stovky firem, vzájemně si konkurujících, mimo jiné také v oblasti jejich technických a užitných parametrů. Autoři Nových Rochlových stavebních tabulek se s touto kvalitativně novou situací museli samozřejmě vyrovnat; zejména se však museli smířit s tím, že do tabulek nepojmou všechny existující výrobky na našem trhu. Proto byly přijaty tyto zásady:

* V tabulkách jsou zařazeny výrobky výlučně vždy jen z tzv. primárních zdrojů, tedy jejich tuzemských výrobců nebo přímých dovozců (obchodních zastoupení, výhradních dovozců apod.). Pro prezentaci sortimentu ostatních dodavatelů (distributorů, prodejců, montážních firem aj.) je vymezen prostor v barevné inzertní příloze. Tabulková část, doplněná řadou technických vyobrazení (pérovek), si však zachovává přísně technický charakter a je proto zásadně černobílá.

* Celá oblast stavebních hmot je rozdělena do předem určených skupin, vždy určitým způsobem spolu souvisejících nebo na sebe navazujících. Tyto výrobkové skupiny představují pak věcnou náplň jednotlivých dílů edice.

* Do tabulek jsou zařazovány v prvé řadě nosné produkty z nabídky těch primárních dodavatelů, kteří zaujímají na našem trhu v daném výrobkovém oboru pozici v průměru do první desítky. To mimo jiné garantuje určitou časovou stabilitu nejen sortimentu, ale nakonec i existenci firem samotných. Teprve pak je navazována spolupráce i s ostatními výrobci nebo dovozci, ovšem v míře, která by nebránila celkové přehlednosti a reprezentativnosti zvoleného výběru uvnitř dané výrobkové skupiny.

* Vždy před zahájením prací na dalším díle provedou autoři v jednotlivých vybraných výrobkových skupinách, které budou jeho obsahem, podrobný marketingový výzkum trhu a zpracují návrh osnovy. Standardním výstupem takového komoditního marketingového výzkumu je nejen identifikace jednotlivých "hráčů" na trhu s určením jejich pozice, ale i jejich klasifikace na primární zdroje a ostatní dodavatele.

* Redakce dlouhodobě spolupracuje s nejvýznamnějšími odborníky z vysokých škol, výzkumných ústavů a podobně zaměřených pracovišť, zejména z fakulty stavební ČVUT Praha a Vysokého učení technického v Brně. Ti jsou pak zpravidla i autory úvodů do pojednávaných odborných problematik. Díky těmto fundovaným textům Stavební tabulky stále více získávají podobu manuálu či učebnice a jak praxe ukazuje, jsou proto i vyhledávanou pomůckou pro studenty odborných škol všech stupňů.

* Vzhledem k tomu, že u prezentovaných výrobků se často jejich dodavatelé odvolávají na nejrůznější normativní předpisy, je před každou velkou tematickou kapitolou pravi- delně zařazován i seznam všech souvisejících platných českých norem, včetně jejich plného názvu.

Publikace mají knižní formát A5, jsou doplněny mnoha obrázky (pérovkami). Způsob setřídění údajů a textu je vizuálně velmi podobný „starým“ Stavebním tabulkám doc. Rochly, což jistě příjemně těší pamětníky a mladší generaci připomíná slavnou a praxí osvědčenou tradici.

V současné době se připravuje umístění databáze výrobků z „Rochlových tabulek“ také na internetu.

Zdroj: Vydavatelství INCON-F